Honitba a zvěř

Honitba Vanovice, kterou mysliveckému sdružení pronajímá Honební společenstvo Vanovice, má rozlohu cca 1400ha a jedná se převážně o honitbu polní. Pouze necelá třetina výměry je tvořena lesními pozemky, převážná část honitby se rozkládá na rovinatých polních pozemcích Malé Hané. Charakter honitby určuje i druhovou skladbu zvěře, se kterou v honitbě myslivecké sdružení hospodaří. V minulosti byla honitba jednou z nejbohatších na bývalém okrese Blansko na stav drobné zvěře, tzn. zejména zvěře bažantí a zajíců, v již dávné minulosti i koroptví. Dnešní stav je však v mnohém odlišný – po výrazném poklesu stavů drobné zvěře v celé střední Evropě v 70. a 80. letech minulého století se i přes veškerou snahu a péči nedaří myslivcům vrátit stavy drobné zvěře na jejich původní úroveň. I přesto mají díky péči o zvěř stavy zajíců i bažantů v honitbě mírně stoupající tendenci, která umožňuje v omezeném rozsahu i její lov. Každoročně tak myslivecké sdružení uloví na podzimních honech cca 20ks zajíců a stejné množství bažantů.

Hlavní zvěří se v posledních desetiletích stala zvěř srnčí, jejíž stavy jsou dobré a kvalita populace žijící v honitbě vysoká. Zvěři srnčí je věnována největší péče, zejména v podobě zimního přikrmování v době nouze a také při ochraně zvěře zejména v době kladení mláďat. Stagnující či mírně rostoucí jsou stavy zvěře černé, která však, s ohledem na malou výměru lesa v honitbě a poměrně velké rušení (koně, terénní motorky, práce v lese) zvěře, je v naší honitbě zvěří nestálou. I přesto představuje zvěř černá značný problém v polní části honitby, kdy ohrožuje zemědělské plodiny. V letním období migrují do polní části honitby tlupy černé zvěře i z poměrně vzdálených oblastí a dochází pak ke škodám, zejména na porostech kukuřice. Těmto škodám se členové mysliveckého sdružení snaží zabránit všemi dostupnými prostředky.

Trvale rostoucí jsou stavy zvěře škodící myslivosti, zejména lišek, jezevců a kun skalních, nově i nepůvodních psíků mývalovitých. I přes snahu myslivců o snížení jejich stavů, se toto dlouhodobě nedaří a početní predátoři jsou tak jedním z hlavních limitujících faktorů pro zvýšení početnosti drobné zvěře.

V honitbě se rovněž vyskytuje řada chráněných a vzácných živočišných druhů – častá je čejka chocholatá, která v polní části honitby běžně hnízdí, vyskytují se moták pochop, moták pilich, běžně káně lesní, jestřáb lesní, výr velký, zvyšuje se počet krkavců velkých, kteří v honitbě pravidelně hnízdí, do honitby zalétá i ostříž lesní.

Největším nebezpečím pro zvěř v honitbě Vanovice je beze sporu automobilová doprava a to i přesto, že přes honitbu není vedena žádná významná dopravní tepna, dále volně pobíhající psi a v neposlední řadě zemědělské práce, při kterých každoročně zahyne značné množství zejména mláďat zvěře i dalších v krajině žijících živočichů.

Péče o zvěř, práce v honitbě

Členové mysliveckého sdružení odpracují každoročně průměrně 700 hodin při pracech v honitbě. Jedná se zejména o práce při výrobě krmiv pro zvěř (sušení sena, výroba jadrných krmiv, obdělávání zvěřních políček), výstavbě a údržbě mysliveckých zařízení v honitbě (krmelce, posedy, slaniska apod.), při ochraně zemědělských plodin před škodami zvěří (umisťováním plašičů, pachových odpuzovačů zvěře, vyháněním zvěře) ad. Každý člen mysliveckého sdružení má trvale přiděleny krmná zařízení, v nichž během období nouze zajišťuje trvalý přísun krmiva pro zvěř.

Každoročně investuje myslivecké sdružení několik tisíc korun do nákupu léčiv, která jsou zvěři podávána a která účinně působí proti parazitárním onemocněním zvěře.

Zapojení do dění v obci, pořádání kulturních a jiných akcí

Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín není aktivní jen při péči o zvěř a výkonu práva myslivosti v pronajaté honitbě, snahou myslivců je i aktivní zapojení do dění v obci a jejich prostřednictvím přiblížení mysliveckého hospodaření ostatním občanům.

Kromě prací v honitbě se myslivecké sdružení pravidelně podílí na pracech pro obec, zejména při výsadbě lesních stromků v obecních lesích, v obci Borotín například také zajištěním výsadby zeleně podél polních cest.

Myslivecké sdružení pořádá každoročně myslivecký ples na začátku měsíce ledna. Ples má velmi dobrou návštěvnost, k čemuž přispívá jistě i bohatá tombola vč. zvěřinových cen a kulinářské speciality připravené ze zvěřiny.

V červnu pořádá myslivecké sdružení pravidelně Myslivecké posezení na koupališti v Borotíně, jehož hlavní náplní jsou hry a soutěže pro děti. Tato akce tak je již tradičním zahájením letních prázdnin pro děti z obcí v působnosti mysliveckého sdružení.

Myslivecké sdružení se podílí rovněž na činnosti Okresního mysliveckého spolu pořádáním akcí s celookresní působností. Jedná se zejména o zkoušky lovecké upotřebitelnosti loveckých psů. Již dvakrát byly ve Vanovicích pořádány zkoušky vloh loveckých psů, v roce 2008 pořádá v měsíci srpnu myslivecké sdružení organizačně náročné lesní zkoušky ohařů.