Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

mé poslední slovo bylo velice krátké, vzhledem k nedostatku prostoru ve Zpravodaji. Dnes se tedy vrátím k původnímu rozsahu a podání několika komentářů k dění v naší obci v uplynulém období. Ještě jednou větou bych se vrátil k vykradené škole, kde již byla vyčíslena škoda způsobená zloději. Jde o částku 150 tis Kč, z nichž sice převážnou část uhradí pojišťovna, ale škody v mysli učitelů, žáků a i nás jsou nenapravitelné. Přesto nás oprava bude stát asi 50 tis Kč. A nyní k našemu poslednímu jednání zastupitelstva v Drválovicích. Z věcí, které vás určitě budou zajímat a o které jsme rozhodovali, bylo zvýšení ceny vodného od 1.1.2008, na 25 Kč/m3. Je to opatření jistě nepopulární, ale stále tato cena ještě nepokrývá naše náklady na údržbu a provoz úplně. Několik poruch v loňském roce, zajištění odželeznění vody pro Drválovice a zvýšení cen el. energie a další, nám nedovoluje jednat jinak. Navíc si nevytváříme potřebnou rezervu pro větší opravy a rekonstrukce, jak jsme původně předpokládali. V Drválovicích pokračuje dle harmonogramu výstavba inženýr. sítí a tento týden v rámci oprav provedeme výměnu 150 m litinového vedení pod novou komunikací. Zde jsme loni odstraňovali 3 velké poruchy. Cena opravy je 250 tis Kč. Dále došlo v Drválovicích k přerušení kabelu na ovládání čerpadla, což bude vyžadovat další prostředky na opravu. Protože nechceme vodné zvyšovat skokově, obec provoz letos zadotuje na úkor jiných aktivit, stejně tak jako odvoz TKO. I zde jsou náklady v roce 2007 vyšší než je vybíraný poplatek. Dávám vám tuto informaci s předstihem, neboť i v dalším roce dojde k postupnému navýšení těchto poplatků. Patříme k obcím s nejnižší cenou vodného, nejnižším poplatkem za odvoz TKO a neplatí se u nás nic za děti v MŠ. Na tomto zasedání jsme rovněž projednávali návrh rozpočtu obce na r. 2008, který je zveřejněn k připomínkování na úřední desce OÚ, i na internetu. Jako priority rozpočtu jsme vzhledem k výši výdajů, stanovili další opravy místních komunikací v rozsahu 900 tis Kč, zpracování projektu a žádosti o dotaci z EU na dostavbu u KD a v případě prodeje stavebních pozemků v Drválovicích i výměnu el. instalace v kulturním domě a jeho vybavení novým nábytkem. Konečnou verzi rozpočtu budeme schvalovat na jednání zastupitelstva koncem tohoto měsíce. V nejbližších dnech bude vyhlášeno nové výběrové řízení na prodej a výstavbu RD v lokalitě v Drválovicích. Jelikož zájem o pozemky ze strany našich občanů není velký, nabídneme pozemky v rámci developoterského projektu investiční společnosti, která pozemky od obce vykoupí, postaví RD a bude je sama prodávat. Obec by získala další prostředky ke svému rozvoji. Krátce před konečným schválením jsou 2 naše změny územního plánu obce, které budou řešit další plochy pro bydlení v prostoru mezi oběma obcemi.

I nás postihla v minulých dnech větrná vichřice. V rámci polomů jsme museli vytěžit zhruba 10 m3 dřeva v obecních lesích a dále došlo k vyvrácení stromu na hřbitově, který poškodil 3 hroby i náhrobky. Rovněž došlo ke zhroucení pomníku J.A.Komenského na hřbitově. Socha bude odvezena do kamenictví Komárek k opravě a renovaci a hodláme ji umístit buď do parku pod farou, nebo před ZŠ.

Obec pokračovala v dalším zjišťování podmínek dodavatelů větrných elektráren. Máme k dispozici 4 další firmy a jejich návrhy. Zastupitelstvo se již shodlo na tom, že obec nebude do žádného případného projektu vstupovat jako investor, nebo jako vlastník či provozovatel, ale jako čistý příjemce poplatku firmy za umožnění výstavby v případě souhlasu vás spoluobčanů.

Tolik dnes k některým řešeným problémům v obci.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 15. zasedání konaném 7.3.2008 v Drválovicích zúčastnilo 6 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole plnění usnesení ze 14.jednání zastupitelstva jednání ZO obce Vanovice

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– navýšení ceny vodného na rok 2008 na 25,- Kč/m3, poměrem hlasů 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel

– smlouvu s firmou Raven EU Advisory o zpracování projektu za účelem obdržení dotace a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

– smlouvu s firmou Raven EU Advisory o poskytnutí komplexních poradenských služeb a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

– žádost o povolení ke skácení stromů – Věra Paroulková, Vanovice 45

– žádost o povolení ke skácení stromů – Ivan Braunschläger, Drválovice 36

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– návrh rozpočtu obce na rok 2008 s výší příjmů i výdajů 14.236.200,- Kč

– nabídku firmy S&M CZ, Jevíčko, na výstavbu větrných elektráren a doporučuje oslovit další firmy k dodání nabídek

– žádost o povolení ke skácení stromů a pověřuje stavební výbor posouzením nutnosti kácení – Stanislav Krajciger, Brno

– stížnosti na volné pobíhání psů – Jan Vlk, Brno

– nabídku firmy FESTON Atelier, Praha, na realizaci výstavby RD v místě plánované výstavby v Drválovicích

– stanovisko MěÚ Boskovice o povolení těžby dřeva v k.ú. Drválovice – Obec Vanovice

– sdělení MěÚ Boskovice k oznámení o provedení udržovacích prací na RD – Jana Štěpánová, Vanovice 159

– oznámení MěÚ Boskovice o zahájení územního řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o změně využití území z manipulační plochy na plochu pro ovocný sad – Jitka Krejcarová, Vanovice 5

– stavební povolení MěÚ Boskovice na rekonstrukci stájí pro prasata – Agrospol Knínice

– oznámení MěÚ Boskovice o společném jednání o návrhu změny č. II. a III. územního plánu obce Vanovice

Zastupitelstvo obce ukládá:

– vyhlásit výběrové řízení na prodej stavebních pozemků v k.ú. Drválovice, na realizaci výstavby a realitní činnost

– zaslat majitelům hrobů poškozených při vichřici sdělení o vzniklé škodě

– zveřejnit návrh rozpočtu obce na rok 2008 na úřední desce a na internetu

– reagovat na stížnosti ohledně volného pobíhání psů

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 27. března v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu v Drválovicích.

Preventivní prohlídky

Členové SDH Vanovice provedou v průběhu dubna preventivní prohlídky nemovitostí v obci.

Informační leták je přílohou tohoto vydání Zpravodaje.

Kadeřnictví a pedikúra dočasně přerušuje provoz

Provozovatelka kadeřnictví a pedikúry Zdena Kouřilová oznamuje, že z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou je nucena přerušit poskytování uvedených služeb. Kadeřnictví bude v provozu naposled v úterý 25.března a pedikúra ve čtvrtek 3.dubna. Předpokládané obnovení provozu je plánováno na měsíc červenec 2008, ale je možné že se tento termín ještě změní.

O případném zástupu ještě budeme jednat a o výsledku budeme informovat prostřednictvím rozhlasu a internetových stránek.

Vyhlášení soutěže o Zlatý erb

V soutěži Zlatý erb, kde vybraní odborníci hodnotili webové prezentace měst a obcí, se naše nové stránky z celkového počtu 25 přihlášených obcí z Jihomoravského kraje umístily na hezkém 10. místě.

Přehled bodového hodnocení a výsledků naleznete na našem webu www.vanovice.cz

Stolní tenis

Posledním kolem skončila letošní sezóna okresních soutěží stolního tenisu. Poprvé nás v nich reprezentovala tři družstva, která si ve svých soutěžích vedla docela úspěšně.

Áčko splnilo předsezónní cíl a umístilo se na druhém místě v OP III. Jestli tohle umístění bude stačit na postup však zatím není jisté, protože se čeká jak dopadne baráž o postup do krajské soutěže. V případě neúspěchu Šošůvky je možné, že bude z každé soutěže postupovat pouze vítěz.

Béčko se dostalo do skupiny hrající o postup do OP III, kde však již dokázalo uhrát jen jeden bod a sezónu tak končí na 6.místě.

Pouze s dvěma porážkami dokázalo soutěž zvládnout naše nově vzniklé céčko, ale ani to možná na postup stačit nebude. Pro potvrzení druhého místa musí ještě čekat na výsledek dohrávky Rájce s Boskovicemi a navíc ještě, stejně jak výše zmíněné áčko, na výsledek baráže.

I kdyby postupy našich týmů nevyšly, tak lze sezónu hodnotit jako úspěšnou. Do oddílu přišlo několik nových mladých hráčů z Vanovic, kteří ukázali, že o budoucnost stolního tenisu v obci nemusíme mít obavu.

OP III

Vanovice – Petrovice „B“ 10:8, Vanovice – Zbraslavec „C“ 14:4, Vanovice – Bořitov 13:5, Petrovice „B“ – Vanovice 6:12

OP IV

Vanovice – Němčice „B“ 6:12, Kunštát – Vanovice „B“ 12:6, Vanovice „B“ – Letovice 9:9, Kuničky – Vanovice „B“ 12:6

OS

Rájec – Vanovice „C“ 12:6, Vanovice „C“ – Adamov 10:8, Vanovice „C“ – Boskovice „C“ 10:8, Vanovice – Brumov 14:4, Kunštát „B“ – Vanovice „C“ 3:15

Malá kopaná

S koncem sezóny stolního tenisu se rozbíhají soutěže hráčům malé kopané. Již v sobotu 5.dubna přivítají od 15 hodin v rámci Poháru celek Jestřebí. V případě postupu by pravděpodobně v dalším kole narazili v atraktivním derby na Sudice.

Jubilanti v březnu

Blahopřejeme oslavenci, který v březnu slaví významné životní jubileum.

Pan Luboš Pospíšil 60 let Vanovice

Rozloučili jsme se

S paní Libuší Nečasovou Vanovice 85 +

29.1. 82 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast