Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

pozvánkou na 3. obecní ples jsem posledně končil, dnes jím pro změnu zase začnu. Kdo máte možnost sledovat internet a naše webové stránky, můžete si přečíst většinou velice příznivé ohlasy, především návštěvníků z jiných obcí, kteří zvláště kladně hodnotili úroveň připraveného občerstvení, zejména kuchyně. Chtěl bych poděkovat i touto cestou paní Slávce Novákové, která pestrostí přípravy jídel jistě všechny mile překvapila. Dále bych chtěl ocenit výzdobu sálu, kterou zajišťovali Kohoutkovi z Drválovic, bohatou tombolu kde bylo kolem 200 velice hodnotných cen a poděkovat za ni všem sponzorům. Organizačně ples zajišťoval Sbor ČCE ve Vanovicích, včetně zajištění kvalitního kulturního programu. Takže myslím, že i čistý výtěžek kolem 27 tis Kč, který bude celý věnován na opravu věžních hodin, odpovídá snaze většiny zastupitelů obce i církve.

Jak se dočtete v usnesení z našeho drválovického jednání, zastupitelstvo museli jsme opět přistoupit k navýšení ceny vodného od 1.1.2009 o 3 Kč/m3, abychom částečně zmírnili propad ve financování. Dostali jsme se na cenu 28,- Kč, která byla výchozí při převzetí vodovodu od Svazku. Voda je stále dotována na úkor jiných částí obecních výdajů a nepokrývá plně ani prosté náklady a nevytváří potřebné rezervy na větší rekonstrukce. Stále se však neblížíme ceně svazkové, která je od 1.1. již více jak 70 Kč /m3. Stejná situace je i v poplatku za odvoz TKO, kdy vybíraných 400,- Kč za osobu stěží pokrývá odvoz popelnic, ostatní odpady jako velkoobjemové kontejnery, nebezpečný odpad nebo tříděný odpad je rovněž hrazen z ostatních kapitol rozpočtu obce. To jen na vysvětlenou. Snažíme se chovat více sociálně než ekonomicky, zvláště v dnešní době hospodářské krize, která stále silněji zasahuje i do obecního rozpočtu na straně příjmů. Proto zastupitelstvo i na svém jednání hledalo upřesnění priorit, co vlastně letos budeme v rámci investic realizovat. Na návrh finančního výboru dostává zelenou a přednost rekonstrukce elektroinstalace v kulturním domě, kde je připraven projekt i rozpočet, ve výši 1,2 mil Kč. Částka obsahuje i vymalování. Dále předpokládáme, že v hodnotě 500.000,- Kč provedeme opravu MK od zahradnictví k odbočce ke středisku.

Rozhodli jsme se v závěru minulého roku odkoupit pozemek pod a kolem Jednoty v Drválovicích. Jednáme s majitelkou, která bydlí v Zákupech u České Lípy a jejíž představy o ceně pozemku jsou přemrštěné. Jde o částku 200 tis Kč. Zastupitelstvo mě zmocnilo k jednání o částce zhruba poloviční a majitelka o této situaci byla již informována. Vybrali jsme rovněž firmu na zpracování projektu rekonstrukce veřejné zeleně a cest na našem hřbitově, ze 3 nabídek a také zde jde o částku kolem 100 tis za zpracování projektu, který by měl být hotov do konce června t.r., a který chceme s vámi konzultovat na veřejné prezentaci. Na tento projekt budeme podávat žádost o podporu z EU. Stranou letos bohužel zůstane fasáda naší školy, kde však přesto chceme zrealizovat alespoň účinnou regulaci na radiátorech i kotli. Znovu budeme v závěru roku usilovat svou novou žádosti o podporu našeho projektu volnočasových aktivit u kulturního domu, v další výzvě v rámci ROP. V případě, že nám budou přiděleni pracovníci na VPP, chceme v letošním roce přístavbu alespoň zbourat. Kráceny nebudou ani naše příspěvky pro ZŠ, na její provoz ve výši 350 tis Kč, ani na knihovny a další kulturně společenské akce. Již na letošní první vás chci pozvat. 21. března, kdy v sále Záložny slavnostně přivítáme nové občánky naší obce. A bude jich tentokrát 9, krásné. To je ta malá radost a povzbuzení do další veřejné práce ve prospěch naší obce.

Petr Dvořáček – starosta obce

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 27. zasedání konaném 3.3.2009 v Drválovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 26. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– zprávu o hospodaření obce za rok 2008

– závěrečný účet za rok 2008 s výhradou

– opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2008

– prodej pozemku p.č.951/4 Petru Sedlákovi, Vanovice 63, za cenu 30,- Kč/m2

– odkup pozemku p.č. 297/20 v k.ú. Drválovice od Pavla Lébiše

– provozní řád kulturního domu

– Františka Kubína, jako nového správce kulturního domu a víceúčelového hřiště

– výši odměn členům zastupitelstva obce s platností od 1.3.2009

– firmu Matoušek Jevíčko jako zpracovatele projektu na rekonstrukci zeleně a vybavení na evangelickém hřbitově

– smlouvu o výpůjčce a o budoucím zřízení úplatného věcného břemene v rámci rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů

– finanční dar pro nové občánky ve výši 1.000,- Kč

– odměnu 100,- Kč za zpracování grafického listu do Kroniky vítání občánků

– navýšení ceny vodného na 28,- Kč/m3 s platností od 1.1.2009

– souhlas se začleněním katastrálního území obce Vanovice a Drválovice do územní působnosti MAS Partnerství venkova

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o výsledku obecního plesu

– zprávu o Strategickém plánu Leader

– reakci Ludmily Špindlerové na nabídku k odkupu pozemku, na kterém stojí prodejna Jednoty v Drválovicích

– rozhodnutí o nepřidělení dotace na „zázemí pro volnočasové aktivity“

– oznámení MěÚ Boskovice o změně stavby před dokončením – Agrospol Knínice

Zastupitelstvo obce ukládá:

– podat novou nabídku na odkup pozemku, na kterém stojí prodejna Jednoty v Drválovicích

– znovu podat žádost o přidělení dotace na „zázemí pro volnočasové aktivity“

– do 16.3. připravit návrh rozpočtu obce na rok 2009

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 31. března v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích

Změna správce hřiště a kulturního domu

Novým správcem kulturního domu a víceúčelového hřiště ve Vanovicích se stal František Kubín, Vanovice 39.

Pronájem víceúčelového hřiště je tedy možno rezervovat na telefonním čísle 721 65 14 52, případně na 516 46 56 78.

Výše poplatků a možnost zakoupení permanentky zůstávají v platnosti.

Dětský ples

V sobotu 14. března se od 16 hodin koná v kulturním domě ve Vanovicích tradiční Dětský ples. Občerstvení zajištěno, k tanci a poslechu hraje Jiří Rosenberg.

K 31.12.2008 nás bylo 545

Dnes Vám přinášíme statistiku o počtu občanů v naší obci.

V roce 2008 se do naší obce přistěhovalo 21 nových občanů a 16 se jich odstěhovalo. Narodilo se 8 dětí, naproti tomu 9 občanů zemřelo. K 31.12.2008 bylo v naší obci hlášeno k trvalému pobytu celkem 545 občanů, z toho 267 mužů a 278 žen. Ve Vanovicích žilo 424 občanů a v Drválovicích 121. Věkový průměr činil 39,45 let.

Malá kopaná

S koncem sezóny stolního tenisu se rozbíhají soutěže hráčům malé kopané. Již v sobotu 4.dubna od 15 hodin přivítají Panthers Vanovice v rámci Poháru celek STB Jabloňany..

Šachy

Vanovice – Sokol Rovečné 3,5 : 1,5

(Hrabal 1, Vahala 1, Kubín 1, Audy 0,5)

Babylon Němčice – Vanovice 1,5 : 3,5

(Hrabal 1, Audy 1, Vahala 1, Přibyl 0,5)

Vanovice – ŠK Jevíčko „C“ 5 : 0

(Přibyl 1, Hrabal 1, Vahala 1, Kubín 1, Čejka 1)

ŠK Lipůvka – Vanovice 3,5 . 1,5

(Vahala 1, Audy 0,5)

Vanovice – ŠK Jevíčko „C“ 4:1

(Přibyl 1, Hrabal 1, Audy 1, Čejka 1)

Stolní tenis

OP III

Vanovice – Jestřebí 8:10, Borotín – Vanovice 7:11, Rohozec „B“ – Vanovice 11:7

OP IV

Vanovice „B“ – Rohozec „C“ 10:8, Vanovice „B“ – Veselice „B“ 8:10, Vanovice – Letovice 2:16, Kunštát – Vanovice „B“ 14:4

OS I

Velenov – Vanovice „C“ 13:5, Vanovice „C“ – Vysočany „D“ 9:9, Vanovice„C“ – Voděrady „C“ 10:8

Áčko si výhrou v Borotíně zajistilo vytoužený postup a v posledním zápase se Žďárnou se pokusí udržet vedoucí příčku v soutěži před Jestřebím. Béčko dohrává sezónu už jen z povinnosti, přesto stále drží 4.místo. Céčko stále živí naději na udržení v soutěži, ale ani výhra v posledním kole nad Bořitovem je od sestupu nemusí zachránit.

Jubilanti v březnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v březnu slaví významné životní jubileum.

Paní Marie Chalupová 85 let Vanovice

Paní Jiřina Nečasová 80 let Vanovice

Pan Slavomír Tajovský 75 let Vanovice

Rozloučili jsme se

S paní Miladou Nechutovou Vanovice 4 +

26.2. 97 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast