Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dnes, kdy tyto řádky píši, je zvláštní den. Je 8. března a tento den se v celém světě již 100 let slaví jako Mezinárodní den žen. Vím, že v naší české demokracii, až na malé výjimky, moc ne. Já však tradice ctím a tak mi dovolte naše milé mámy, babičky, ale i slečny, abych Vám alespoň touto cestou upřímně poblahopřál k Vašemu svátku, MDŽ.

A nyní již k dalším věcem. Začnu těmi nepopulárními. Těmi určitě pro nás všechny bylo usnesení zastupitelstva, kterým navyšujeme cenu za vodné a za odvoz TKO. Chtěl bych Vás ujistit, že i nadále jsou obě tyto položky z obecního rozpočtu dotovány a stanovené poplatky od nás občanů nepokrývají skutečné náklady. I o tom bylo poslední zasedání finančního výboru a následně i zastupitelstva. Co se týká vodného v Drválovicích. Platí i nadále naše rozhodnutí, že dokud nebude voda v Drválovicích odpovídat všem parametrům, tzn. i po stránce chuti, vzhledu popř. zápachu, nebudeme vodné od uživatelů požadovat. Platit se začne až od nového provedení odečtu vodoměrů. Apeluji proto tímto i na Vás, Zvyšte odběr vody. Jen tím napomůžete ke zlepšení kvality. V případě zlepšení finanční situace v obci, budeme v létě uvažovat i o dalším zlepšení kvality vody, zejména vyčištěním stávajícího vrtu v Křemílkách.

Jak se dočtete v další části Zpravodaje, schválili jsme na zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2010 a na to navazující plán rozvoje obce. Vše se bude odvíjet od toho, zda nám bude uhrazena kupní smlouva na odprodej pozemků v Drválovicích ve výši 3,5 mil Kč, kde je termín stanoven do konce dubna t.r. Do té doby nebudeme zahajovat žádnou větší akci, kromě běžné údržby a chodu úřadu. Jak se dozvíte dále, byl prodán dlouho nabízený pozemek v Burýškové zahradě a podle sdělení kupujícího tam bude zahájena v letošním roce výstavba nového RD. Jak jsem Vás již posledně informoval, obec získala dotace z EU ve výši 845 tis Kč na opravu prostorů před hasičárnou, u školy a vchodu k evangelickému kostelu. ČCE pak dalších 400 tis na opravu prostoru před farou. Obě akce by měly probíhat současně, zhruba na přelomu měsíce května a června. Před fabrikou napřed vyměníme hlavní vodovodní řad. Již 29.března bude MAS Partnerství venkova vyhlašovat letošní 1. výzvu, kde budou moci nejen obce a svazky obcí, ale i zájmové a neziskové organizace, nebo zemědělci podávat své projekty se žádostí o podporu z fondů EU. Předpokládám, že svoji žádost si podají hasiči z Vanovic na modernizaci hasičské zbrojnice, kde se bude provádět výměna oken a vstupních dveří a dále dojde k vybavení klubovny, novými posilovacími zařízeními. Obec požádá o podporu na opravy sociálního zařízení v kulturním domě a na nákup nových stolů a židlí do kulturního domu. V rámci akce by měly být doplněny i nové boční závěsy na jevišti. Školení pro zájemce, na téma jak nejlépe zpracovat žádost, proběhne v Letovicích a Velkých Opatovicích, 17. a 23. března. Věřím, že se přidá i Sbor ČCE se žádostí o opravu přístupové cesty od východu z kostela k bráně hřbitova.

Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti i v naší obci, se množí dotazy, jak to bude se zaměstnáváním pracovníků na VPP. Máme zažádáno letos o 4 pracovníky a očekáváme, že jejich nástup by byl po rozhodnutí ÚP, od měsíce dubna. Upřednostněni budou žadatelé z naší obce. Vzhledem k náročnosti práce, je třeba, aby uchazeč byl v dobrém zdravotním stavu. A ještě jednu zajímavost nakonec. V minulých dnech se mě podařilo navázat kontakt s obcí Vanovice, která je částí obce Všejany na Mladoboleslavsku. Jelikož v červnu budou mít oslavy 650 výročí od založení, připravujeme do této obce zájezd, zaměřený na vzájemné poznání. Už dnes Vás tímto na akci srdečně zvu.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 36. zasedání konaném 23.2.2010 ve Vanovicích zúčastnilo 8 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 35. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– výši poplatku za odvoz TKO na rok 2010 ve výši 450,- Kč za trvale hlášenou osobu a 500,- Kč za rekreační objekt

– navýšení ceny vodného na rok 2010 na 30,- Kč/m3

– návrh rozpočtu obce na rok 2010 s výší příjmů i výdajů 7.501.500,- Kč

– plán rozvoje obce na rok 2010

– prodej pozemku p.č. 140/1 v k.ú. Vanovice o celkové výměře 1.666 m2 za 83.300,- Kč, panu Jakubu Bedáňovi, Boskovice

– zařazení akce „Dovybavení KD nábytkem a rekonstrukce sociálního zařízení“ do programu Leader

– stavbu fóliovníku v areálu Zahradnictví Kohoutek ve Vanovicích

– kupní smlouvu na prodej pozemků p.č. 441, 442 a st.p. 239/2, vše v k.ú Vanovice, mezi obcí Vanovice a firmou Instav Vyškov. Prodej pozemků je podmíněn splněním podmínek kupní smlouvy na prodej stavebních pozemků v Drválovicích (poměr hlasů 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

– vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Obnova místních komunikací v obci Vanovice“

– výběrovou komisi ve složení Zbyněk Tajovský, Josef Pavlík a Milan Geršl

– zákaz kouření ve všech prostorách Kulturního domu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 23. března od 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích.

Voda v Drválovicích stále zdarma

Připomínáme, že voda odebíraná z vodojemu v Drválovicích není stále ještě zpoplatněna. Proto doporučujeme její průběžné odpouštění, aby se urychlilo pročišťování vodovodního řadu.

O opětovném zpoplatnění vody budeme s předstihem informovat a bude proveden odečet vodoměrů.

Vybírání poplatků v Drválovicích

Vybírání poplatků na rok 2010 za odvoz TKO, za psy a vyúčtování vodného proběhne v obecním domě v Drválovicích v úterý 23. března v době od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:00

Změna úředních hodin starosty

Vzhledem k pracovním povinnostem starosty obce Petra Dvořáčka, mění se jeho úřední hodiny pro veřejnost na obecním úřadě ve Vanovicích. Občanům bude k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 16:30 do 18 hodin.

Pozvánka na divadlo

V neděli 28. března v 15 hodin sehraje ochotnický spolek „Nahoď“ z Vranové v kulturním domě ve Vanovicích divadelní představení Lucerna od Aloise Jiráska.

Vstupné 10 Kč.

Malá kopaná

S koncem sezóny stolního tenisu se rozbíhají soutěže hráčům malé kopané. V sobotu 10. dubna od 15 hodin přivítají Panthers Vanovice v rámci okresního Poháru celek FC Fulgur Býkovice.

Ligovou sezónu pak zahájí naši hráči 17. dubna, když na domácím hřišti sehrají od 16 hodin zápas s týmem FC Dlouhá Lhota.

Stolní tenis

OP II

Adamov – Vanovice 9:9, Vanovice – Bořitov 10:8, Veselice – Vanovice 8:10, Vanovice – Vysočany „B“ 15:3

„Áčko“ se výbornou sérií zápasů bez porážky dotáhlo na ostatní týmy ve skupině o udržení. O tom, kdo doprovodí o soutěž níž poslední Vysočany, se rozhodne v přímém souboji posledního kola mezi naším družstvem a Svitávkou, které stačí k záchraně i remíza.

OP IV

Vanovice „B“ – Kuničky 11:7, Křetín „D“ – Vanovice „B“ 11:7

„Béčko“ si zajistilo udržení v soutěži už s předstihem.

OS II

Bořitov „C“ – Vanovice „C“ 8:10, Žďárná „C“ – Vanovice „C“ 5:13

„Céčko“ si po loňském sestupu suverénně vybojovalo opětovný návrat do OS I.

Jubilanti v březnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v březnu slaví významné životní jubileum.

Paní Marie Chalupová 86 let Vanovice

Pan Petr Coufal 60 let Drválovice

Pan Ladislav Marek 60 let Drválovice

Vítáme do života

Tereze Čížkové, která se narodila 29. ledna 2010, přejeme do života vše nejlepší

Rozloučili jsme se

S paní Annou Kupsovou Vanovice 158

+ 24.2. 76 let

S paní Miladou Markovou Vanovice 102

+ 6.3. 77 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast