Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

abych se zase nechlubil, jak mě v minulých dnech jeden anonym vyčetl, začnu jen hodnocením, co se v obci v uplynulém období dělo na poli kultury a investičních akcí.

Po roce opět do naší obce zavítal divadelní ochotnický soubor z Městečka Trnávky. Tentokrát byla na programu klasika od Jana Drdy – Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert. Představení jsme směřovali na 1. červen, na Mezinárodní den dětí, které také měly vstup zdarma. Pohádka měla u přítomných asi 70 diváků zasloužený úspěch. V rámci této aktivity připravujeme ještě na září další představení, divadelního souboru z Brněnce. Opět to bude klasika, tentokrát Maryša. Kvalitu vystoupení nám kazí nadměrné jeviště, chybějící boční závěsy na jevišti a zastínění západní části sálu v KD, což způsobuje jednak sníženou slyšitelnost a omezuje světelné efekty představení. Jsem však rád, že se tato, kdysi tradice, do Vanovic alespoň tímto způsobem vrací. Přál bych si, aby se našlo i zde několik ochotníků, kteří by se do ochotničení sami pustili. Jistě by našli velkou podporu ze strany obce.

A nyní již k investičním akcím. Jistě jste zaregistrovali, že je těsně před dokončením největší investice v naší obci v posledních letech – výstavba IS v Drválovicích. Na první stavební pozemek je již vydáno stavební povolení a začne se v brzké době stavět. Další pozemky, protože o ně není mezi našimi občany zájem, prodáme na základě provedeného výběrového řízení firmě, která zde postaví dalších 10 RD a tyto si sama dále bude prodávat. Realizace by měla být hotova do konce r. 2009. Obec i nadále nabízí další stavební parcely k výstavbě, hlavně našim občanům. V poslední době dochází k odlivu, hlavně mladých lidí, vanovických rodáků do okolních obcí, což nás mrzí. Vždyť podmínky si myslím jsou pro mladé lidi minimálně srovnatelné, co se týká vybavení obce, myslím si i lepší. Snad se objeví další mladá generace, která naše obce od mládí bude ctít jako svůj domov. K tomu směřuje i naše úsilí při zajišťování dostatku stavebních míst, posilování vodních zdrojů a zlepšování infrastruktury.

V těchto dnech nastoupila do naší obce firmy Deas Boskovice a byly zahájeny plánované opravy MK. Finanční prostředky jsou velice omezeny částkou 900 tis Kč, proto budeme opravy provádět po částech, abychom se vyhnuli překročení rozpočtu. Setkávám se průběžně s dalšími požadavky, tu na rozšíření, tu na přidání obrubníků, ale věřte, že si musíme akci finančně hlídat a chovat se odpovědně. Jsou i další věci, které musíme letos zajistit.

Pokračují také projekční práce na dostavbě u KD. Zde byla znovu provedena kontrola statiky starého zdiva a definitivně rozhodnuto, že toto torzo musí být zbořeno, neboť je nejen strávena veškerá izolace, ale i narušeny základy a zdivo. Zastupitelstvo bude tento stav znovu posuzovat a pravděpodobně nabídneme bouračku zájemcům z řad našich občanů. Jedná se o plné pálené cihly a tvárnice. Studie dostavby u KD bude v nejbližší době zveřejněna na našich webových stránkách www.vanovice.cz, rovněž tak i dokončené IS v Drválovicích.

Po 14 cti dnech opět nastoupili na obec 3 pracovníci na VPP a já očekávám, že se to projeví na vzhledu našich obcí.

Jak vidíte je před námi spousta práce pro naši obec. Jen bych si přál, aby jste ji všichni vzali také za svou.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 18. zasedání konaném 27.5.2008 v Drválovicích zúčastnilo 8 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole plnění usnesení ze 17. jednání zastupitelstva obce Vanovice

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– zprávu o hospodaření obce za rok 2007

– závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad

– rekonstrukci parčíků pod farou

– rozpočtové opatření č. 1

– zapojení se do Komunikačního, monitorovacího a varovného SMS systému Jmk

– kupní smlouvu s JMP na odprodej plynovodu zbudovaného v rámci výstavby IS v Drválovicích a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– rozhodnutí o přidělení dotace z rozpočtu Jmk na opravu místních komunikací

– územní rozhodnutí MěÚ Boskovice o umístění stavby – překládka kabelů O2

– oznámení MěÚ Boskovice o veřejném projednání návrhu změn č. II a III územního plánu obce Vanovice

– souhlas MěÚ Boskovice s provedením ohlášené stavby – novostavba rodinného domku v k.ú. Drválovice – manželé Novákovi, Velké Opatovice

Zastupitelstvo obce ukládá:

– obeslat vybrané občany s upozorněním na platnost vyhlášky o místních poplatcích, která řeší i uskladňování různých materiálů na veřejném prostranství

– zajistit dopracování návrhu parčíku pod farou, včetně finančních nákladů

stavebnímu výboru:

– určit vhodná místa pro umístění dalších kontejnerů na plasty a sklo v obou obcích

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 24. června v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích.

Nabídka pro podnikatele

Obce Mikroregionu Malá Haná (Borotín, Cetkovice, Malá Roudka, Světlá, Šebetov, Uhřice, Úsobrno, Vanovice a Velké Opatovice) rozhodly společně vydat stolní kalendář pro rok 2009 s tématikou těchto obcí. Předpokládaný počet kalendářů je cca 2000 ks.

V tomto kalendáři je na každé stránce také vyhrazen prostor pro reklamu. V případě, že budete mít zájem v tomto kalendáři prezentovat svoji firmu, oznamte to prosím do 18.6. na obecní úřadě ve Vanovicích osobně nebo telefonicky na č. 516 46 56 21, kde rovněž získáte další upřesňující informace.

Cena prezentace: 1x – 3.000,- Kč, 2x – 4.000,- Kč, 3x – 5.000,- Kč.

Kdo z podnikatelů v obci má zájem o umístění bezplatné reklamy na obecní webové stránky, ať se ozve na email vanovice@seznam.cz. Na web je možné vložit provozní dobu, kontakty, odkaz na vlastní stránky apod.

Začala sezóna hasičských soutěží

V sobotu 17. května proběhla v Knínicích tradiční okrsková soutěž v požárním sportu. Náš sbor měl tentokrát zástupce pouze v kategorii mužů, kde jsme obsadili 9. místo. Zvítězily Uhřice, před Sudicemi a Paměticemi.

Nejmladší hasiči se 1. června zúčastnili soutěže O pohár starosty Šebetova, kde skončili na 4. místě. Dokonce dvě družstva mladých se zúčastnili 7. června soutěže mládeže v Sudicích. Mladší obsadili 2. místo a starší skončili ve své kategorii 5.

V kostele se opět bude koncertovat

S přicházejícím létem začíná tradičně ožívat náš evangelický kostel kulturními akcemi. První z řady koncertů proběhne v sobotu 12. července od 18 hodin, kdy vystoupí žesťové trio Flash Brass.

V jednání je vystoupení Symfonického orchestru Boskovice pod vedením dirigenta Ondřeje Tajovského a to předběžně v termínu 28. června. O jeho případném konání budeme zavčas informovat.

Stolní tenis

Umístění našich hráčů v okresním žebříčku v sezóně 2007/08. V závorce umístění po sezóně 2006/07.

63. Roman Klement (56)

70. Petr Havlíček (103)

71. František Kubín (55)

104. Petr Novák (140)

119. Zbyněk Tajovský (107)

120. Michal Gonšor (-)

155. Pavel Lebiš st. (159)

181. Roman Audy (-)

229. Jiří Dokoupil (234)

242. Martin Chalupa (210)

247. Radek Chlup (178)

263. Pavel Gonšor (161)

274. Pavel Lébiš ml. (-)

281. Adam Roza (-)

Malá kopaná

4. liga

Pentaco Boskovice – Vanovice 2:2

Vanovice – FC Sebranice 9:0

FK Obora – Vanovice 2:3

Vanovice – Sokol Lhota Rapotina 0:3

První bodové ztráty zaznamenali naši hráči a v tabulce klesli na 2. místo. Po 8 kolech vede Lhota Rapotina s 21 body, druhý je náš tým s 19 a třetí Rohozec s 18 body. V posledním zápase jarní části přivítáme v sobotu 21. června od 17 hodin SK Moravan Svitávka

Jubilanti v červnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v červnu slaví významné životní jubileum.

Paní Olga Bohatcová 89 let Drválovice

Pan Kamil Rozbořil 87 let Vanovice

Paní Libuše Čejková 80 let Vanovice

Pan Stanislav Maršál 50 let Drválovice

Vítáme do života

Karlu Pírkovi, který se narodil 11. května 2008 přejeme do života vše nejlepší

Rozloučili jsme se

S paní Jiřinou Kubínovou Drválovice 43

+ 30. 5. 82 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast