Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

je začátek měsíce července, který je zejména pro naše děti, ale i pedagogický sbor obdobím prázdnin. Nemohu tedy dnes začít ničím jiným, než slavnostním zakončením uplynulého školního roku, který jsme již tradičně uspořádali v pátek 27. června v sále na Záložně. Děti nám předvedly svůj kulturní program, obdržely vysvědčení a ti nejlepší z každé třídy, malou knižní odměnu od obce. Tradičně jsme nezapomněli ani na odcházející páťáky, tentokrát jich bylo 8. Na rozloučenou s naší školou, obdržel každý 5.000,- Kč. Je to vždy smutné loučení pro všechny, pro žáky, učitele i obec. Jelikož však očekáváme od nového školního roku nástup 7 prvňáčků, nedojde prakticky k poklesu počtu žáků. Jsme rádi, že i nadále můžeme našim rodičům sdělit, že i přes nařízení vlády, naše děti jako jedni z mála v okolí, nebudou v MŠ platit žádné školné, nebo poplatky navíc. Obec je zřizovatelem a o tomto může svobodně rozhodnout. A školství jistě patří k našim obecním prioritám.

V obci, však jak jste jistě zaznamenali, probíhal čilý stavební ruch. Byly dokončeny opravy všech plánovaných komunikací, v objemu prací více jak 1 milionu korun, opraveny propadené kanalizace a v Drválovicích zakončena kolaudací celá výstavba inženýrských sítí. Tyto jsou již v očekávání budoucí výstavby nových rodinných domků, a jak věříme i příchodu nových obyvatel do Drválovic. Celá výstavba v objemu více jak 9 milionů korun proběhla bez nutnosti navýšení našeho 7 milionového úvěru u České. Spořitelny. V těchto dnech je již zahájena výstavba prvního rodinného domku. Byla rovněž dokončena jednání o prodeji zbývajících pozemků a smlouva o odkoupení za 525,- Kč za 1 m2, včetně provedení výstavby a prodeje domků bude schvalována na příštím jednání zastupitelstva obce. Podle informací investora jsou již první 4 připraveny k prodeji. Obec odkoupila zpět od Davida Rejdy pozemek Na Hrázi, který již nabízí k dalšímu prodeji, v první fázi našim občanů, kteří by chtěli stavět a to za 50,- Kč /m2. V případě nezájmu bude nabídnut i ostatním zájemcům prostřednictví inzerce, či realitní kanceláře, již za tržní cenu. Těsně před konečným schválením je i změna územního plánu obce, který bude řešit další stavební parcely v části mezi Vanovicemi a Drválovicemi. Takže se dá konstatovat, že co se týká možností v našich obcích stavět, bude jich dostatek. V těchto dnech již také byla ve Vanovicích pod farskou zdí zahájena rekonstrukce parčíku, kde vznikne nová odpočinková zóna s lavičkami a bude zde instalována i zrekonstruovaná socha J.A. Komenského. S dokončením počítáme do konce měsíce září. Zvolili jsme levnější variantu, ale i tak se hodnota včetně mobiliáře blíží částce kolem 100.000,- Kč.

Kdo máte zájem, jistě jste si již prohlédli na vývěsce na Obecním úřadě ve Vanovicích, nebo na našem webu, schválenou studii areálu u kulturního domu, včetně nového sportovního hřiště s umělým povrchem. Na dokumentaci se dále pracuje, tak aby byla dokončena do konce září t.r. a připravena jako doklad k žádosti o evropskou dotaci v rámci Regionálního operačního programu. Rovněž tato žádost se již připravuje ve spolupráci s vybranou firmou Raven Brno.

Ještě něco kulturního. Určitě jste ti z vás, kteří máte rádi hudebně výtvarné koncerty v našem evangelickém kostele neprohloupili, když jste v sobotu 28. června byli účastníky letošního 1. koncertu, kdy vystoupil orchestr Ondřeje Tajovského. Koncertu předcházelo divadelní představení Dalskabáty, hříšná ves, v kulturním domě v podání ochotníků z Městečka Trnávka a následovat bude 12. července další koncert žesťového tria z Opavy.

Jak vidíte, můj prostor se opět uzavřel, tak mě tedy ještě jednou dovolte na závěr, abych popřál našim dětem krásné prázdniny, a hlavně abychom nový školní rok zahájili v plném počtu a zdraví.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 19. zasedání konaném 24.6.2008 ve Vanovicích zúčastnilo 8 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole plnění usnesení z 18. jednání zastupitelstva obce Vanovice

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– udělení výjimky ZŠ Vanovice z minimálního počtu žáků ve třídě

– umístění retardéru na místní komunikaci v Drválovicích, poměrem hlasů 5 pro, 2 proti, 1 se zdržel

– dodatek ke smlouvě s DEAS Boskovice na opravu místních komunikací o navýšení nákladů o 144.178,- Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

– vypovězení smlouvy s firmou SITA na svoz komunálního odpadu k 31.12.2008

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– oznámení MěÚ Boskovice o pokračování územního řízení na nástavbu RD – Jana Sedláková, Drválovice 19

– oznámení MěÚ Boskovice o zahájení kolaudačního řízení na novostavbu IS v Drválovicích

– žádost firmy Optima s.r.o. o informace k technickému stavu sítí pod tělesem silnice III. třídy, procházející obcí

– žádost V.A.S. Boskovice o vyjádření k projektové dokumentaci na akci: Pamětice – napojení na skupinový vodovod Vel.Opatovice – Boskovice

– návrh územní studie firmy Mirajar Horní Věstonice na zástavbu rodinných domů v obci Drválovice

– studii firmy Floart na sadové úpravy parčíku pod farou

Zastupitelstvo obce ukládá:

– přizvat firmu Floart a projednat možnosti na snížení ceny sadových úprav parčíku pod farou

– projednat s Agrospolem Knínice terénní úpravu skládky na Stádlech

stavebnímu výboru:

– určit přesné místo pro umístění retardéru v Drválovicích

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 22. července v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu v Drválovicích.

Knihovna o prázdninách

Vedoucí knihovny ve Vanovicích oznamuje, že až do 29. srpna bude knihovna otevřena v pátek pouze od 18 do 19 hodin. Ve dnech 25. července a 1. srpna nebude knihovna z důvodu čerpání dovolené otevřena vůbec.

Poděkování

Diakonie Broumov a Obec Vanovice děkují všem občanům, kteří se aktivně zapojili do charitativní sbírky, která se konala v minulém měsíci v kulturním domě.

Darované věci budou poskytnuty lidem, kteří se z různých důvodů ocitli a okraji společnosti a jsou materiálně slabí. Nejedná se pouze o občany naší republiky, ale Diakonie Broumov spolupracuje i s charitativními organizacemi například v Rumunsku, Uzbekistánu, nebo Afganistanu.

Úplná uzavírka silnice na Borotín

Z důvodu kompletní rekonstrukce části silnice III/3748 bude ve dnech 14. – 20. července uzavřena silnice v úseku Vanovice – Borotín.

Objízdná trasa bude vedena přes Šebetov a Cetkovice

Upozornění

Upozorňujeme občany na přísný zákaz pálení trávy a různého domovního odpadu! V případě jeho porušení může být provinilec předvolán k přestupkové komisi do Velkých Opatovic.

Tenisový memoriál Jiřího Dokoupila

V sobotu 12. července se na víceúčelovém hřišti uskuteční již 3. ročník tenisového turnaje, který je vzpomínkou na všestranného sportovce a obětavého sportovního funkcionáře – Jiřího Dokoupila.

Začátek turnaje, kterého se zúčastní 10 hráčů nejen z Vanovic, je v 8 hodin a bude probíhat až do večerních hodin. Zveme všechny, které baví sport, anebo si chtějí jen zavzpomínat…

Malá kopaná

4. liga

FC Dlouhá Lhota – Vanovice 1:2

Vanovice – SK Moravan Svitávka 3:4

FK Tuzemák Boskovice – Vanovice 6:1

Jubilanti v červenci

Blahopřejeme oslavencům, kteří v červenci slaví významné životní jubileum.

Paní Emílie Poláková 80 let Drválovice

Pan Miroslav Hrabal 60 let Vanovice

Paní Jaroslava Gecová 50 let Vanovice

Blahopřání novomanželům

Manželům Darině a Romanovi Olivovým, Iloně a Petrovi Hrabalovým a Heleně a Antonínovi Válkovým přejeme všechno nejlepší na společné cestě životem.

Rozloučili jsme se

S panem Blahoslavem Dokoupilem Vanovice 34

+ 14. 6. 56 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast