Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

moje dnešní krátké ohlédnutí za tím co v obci v uplynulém období proběhlo a k tomu co nás v nejbližším období čeká, bych chtěl začít pohledem na největší investici v obci, což je výstavba inženýrských sítí v Drválovicích. Po kontrolním dnu lze konstatovat, že termíny stanovené ve smlouvě budou dodrženy, a že sítě budou do konce měsíce června dostavěny. V současné době je dokončena kanalizace až po silnici, provedeno prodloužení vodovodu a plynovodu a zahájeno budování komunikace. Souběžně s těmito akcemi probíhá i výměna 160 m stávajícího litinového potrubí, které je místem častých poruch. Jak jste se dozvěděli z usnesení zastupitelstva, byla vyhlášena soutěž na odkup a výstavbu všech RD, tak aby naše investice byla co nejrychleji využita k účelu výstavby RD. Případnou firmu schválí zastupitelstvo na svém příštím jednání, na základě doporučení výběrové komise.

Co se týká dalších závazných akcí na letošní rok. Je uzavřena smlouva s fi Deas Boskovice na další pokračování oprav místních komunikací, kde závazně bude opravena část silnice od zahradnictví směrem ke středisku Agrospolu, cesta k bytovkám a další úseky dle finančních možností obce. Částka schválená v rozpočtu obce je 900 tis Kč. V poslední době se objevila vážná připomínka na zbudování zpomalovacího retardéru na MK v Drválovicích. Zastupitelstvo tuto možnost bude posuzovat na dalším svém jednání. Realizace oprav je sjednána na měsíc květen – červen t.r. Jak jste jistě zaznamenali, podařilo se v minulých dnech provést skácení lip na katolickém hřbitově, které ohrožovaly nejen kostel, ale i přilehlé RD našich občanů. Chtěl bych poděkovat za aktivní přístup panu faráři z V. Opatovic, p. Vrzalovi, který zajistil firmu na bezpečné skácení a odstranění skácených stromů. V nejbližších dnech bude provedena náhradní výsadba z nižších dřevin.

Ještě bych se chtěl zmínit o těžbě dřeva v obecních lesích v Drválovicích, kde oproti původního předpokladu došlo k navýšení těženého dřeva a to z důvodů polomů a napadení stromů kůrovcem. Obci tím vzniknou další náklady na zalesňování.

V posledních dnech jsem byl několika našimi občany upozorněn na přetrvávající zcizování dřeva z prostoru autostrády našimi spoluobčany. Chtěl bych upozornit, že ačkoliv obec na tomto tělese nevlastní žádné pozemky, tyto jsou ve vlastnictví soukromých osob a dále Ředitelství silnic a dálnic. Tedy se jedná o krádež. Těžba je prováděna formou rabování a bez úklidu. Berte toto upozornění jako varování.

V pondělí tento týden proběhlo první jednání s vybraným projektantem a poradenskou firmou ve věci přípravy projektu „Rozšíření volnočasových aktivit v obci Vanovice“ v části za kulturním domem. O průběhu přípravy i o podání žádosti o podporu z EU, vás budu průběžně dále informovat. Kromě již dříve avizovaných aktivit v tomto prostoru se nabízí i možnost zbudování nového povrchu na fotb. hřišti.

V současné době provádí kamenictví Komárek Letovice restaurování sochy J.A.Komenského, kterou obec hodlá instalovat do nového parku pod farskou zdí. Hodláme tento park otevřít veřejnosti koncem října v rámci oslav 90. výročí vzniku ČSR. Oslava bude spojena s kulturním programem.

Co nás čeká v nejbližším období. Chtěl bych pozvat všechny naše občany na neděli 27. dubna v 10 hod do sálu na Záložně, na slavnostní vítání nových občánků naší obce. Tentokrát budeme vítat celkem 7 dětí, což je po dlouhé době velký příslib do budoucnosti. Akce je určena nejen dětem ,rodičům a dalším rodinným příslušníkům, ale i vám všem našim spoluobčanům.

A závěrečný odstavec jsem si nechal pro jedno moje osobní poděkování, kterým jak věřím promluvím z duše mnohým z vás. Dne 2. dubna odešel do zaslouženého důchodu náš dlouholetý pracovník pan Jiří Chladil z Drválovic. I když jsem mu poděkoval osobně, chtěl bych mu alespoň touto cestou ještě jednou veřejně vyslovit uznání za vše co za dobu své činnosti pro obec a pro mnohé občany vykonal. Jeho práci teď přebírá pan Miroslav Přibyl z Vanovic, ale Jirky budeme určitě dále příležitostně využívat.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 16. zasedání konaném 27.3.2008 v Drválovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole plnění usnesení ze 15.jednání zastupitelstva jednání ZO obce Vanovice

– žádost o povolení ke skácení jasanů – Stanislav Krajciger, Boskovice

– odkoupení sochy J.A. Komenského, za cenu do výše 15.000,- Kč

– rozpočet obce na rok 2008 s výší příjmů i výdajů 14.236.200,- Kč

– vyhlášení Výzvy k podání nabídky pro účely veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Odkoupení 9 stavebních parcel v k.ú. Drválovice, výstavba 10 bytových jednotek a realitní činnost“

– výběrovou komisi pro výběrové řízení ve věci veřejné zakázky: Lenka Freitingerová, Jiří Chladil, Zbyněk Tajovský

– na základě výběrového řízení firmu H-arch, Blansko pro vypracování projektové dokumentace na rozšíření zázemí pro volnočasové aktivity v obci Vanovice

– smlouvu o dílo s firmou H-arch na vypracování projektové dokumentace na rozšíření zázemí pro volnočasové aktivity v obci Vanovice

– výši odměn členům zastupitelstva s platností od 1.2.2008

– odprodej části obecní cesty p.č. 1038 Agrospolu Knínice za cenu 1,- Kč, za dodržení podmínek volné průjezdnosti a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– stavební povolení MěÚ Boskovice na sklad na ovoce – Agrospol Knínice

– žádost o odkup obecního pozemku – Petr Sedlák, Vanovice 63

Zastupitelstvo obce ukládá:

místostarostovi:

– zveřejnit na úřední desce a na internetu Výzvu k podání nabídky pro účely veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Odkoupení 9 stavebních parcel v k.ú. Drválovice, výstavba 10 bytových jednotek a realitní činnost“

– požádat MěÚ Boskovice o rekolaudaci kanalizace v místě nové výstavby v Drválovicích

stavebnímu výboru:

– posoudit možnost odprodeje obecního pozemku Petru Sedlákovi, Vanovice 63

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 29. dubna v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích.

Nabídka dřevěných lisovaných briket

Opět nabízíme občanům možnost objednávky dřevěných lisovaných briket. Oproti loňskému roku se podařilo zajistit nižší cenu, ale objednat lze pouze jeden druh briket. Jedná se o nejčastěji objednávaný druh a to tmavé brikety s dírou, balené po 10 kg. Jedna paleta obsahuje 1 tunu a její cena by neměla přesáhnout 3.500,- Kč.

Vzhledem k očekávanému zájmu si vyhrazujeme právo na případné pokrácení objednávek do jednotlivých domácností, aby bylo uspokojeno co nejvíce občanů. Cena je platná při odběru plně vytíženého kamionu, což je 24 palet. V případě výrazně vyššího zájmu se pokusíme dohodnout s dodavatelem zajištění kompletního pokrytí objednávek. Toto jednání bude zahájeno až v případě, že bude dostatek zájemců.

Objednávky se přijímají na obecním úřadě do 30.4.2008. Při objednání bude vybírána záloha 2.500,- Kč za paletu.

Upozornění na obsah kontejnerů

V nejbližší době budou v obci opět rozvezeny kontejnery na velkoobjemový odpad. V této souvislosti bychom znovu chtěli specifikovat odpad, který se nesmí do těchto kontejnerů uskladňovat. Jedná se zejména o:

– odpady nebezpečného charakteru (zářivky, televizory, akumulátory, zbytky olejů a barev apod.), odvoz kterých je zajišťován 2x ročně speciálními vozidly

– odpady biologicky rozložitelné, jako je listí, klestí, piliny, nebo dřevěné desky z demolic

– odpady nadměrných velikostí, jako staré sedací soupravy, skříně, drátěnky apod.

Prosíme o dodržování těchto pokynů, jejíchž nerespektování může být ze strany obce pokutováno.

Malá kopaná

V 1.kole poháru pokřtili naši hráči nové dresy drtivou výhrou 11:1nad Jestřebím. O výsledku a postupu do 2.kola rozhodla gólová smršť ve druhém poločase, když ten první skončil bez branek. V závěru se zápas proměnil v exhibici a jen díky tomu si hosté neodvezli ještě větší příděl.

Cesta pohárem však pro náš tým skončila už ve 2.kole, kdy značně kombinovaná sestava nestačila na ambiciózní celek LPP Lhota u Lysic. Hosté byli od začátku lepším týmem a po zásluze si zajistili postup výhrou 5:2.

V letošní sezóně bude náš tým hrát 4.okresní ligu a snad se po dvou po sobě jdoucích sestupech konečně podaří hrát v klidném středu tabulky.

Jak se bude našim hráčům dařit se můžete přijít podívat už v sobotu 19. dubna, kdy od 16 hodin hostí Dynamo Čížovky Boskovice. V dalších domácích zápasech přivítají v sobotu 26. dubna od 16 hodin TJ Oknostyl Rohozec a v sobotu 10. května od 17 hodin Tým AC Koruna Blansko.

Inzerce

Finančně zajištěná rodina naléhavě hledá ke koupi rodinný dům ve Vanovicích. Cenu respektujeme, platba v hotovosti. Kontakt na telefonu 775 722 265.

Vítáme do života

Veronice Zatloukalové, která se narodila 16. února 2008 přejeme do života vše nejlepší

Blahopřání novomanželům

Manželům Pavlíně a Markovi Benčíkovým přejeme všechno nejlepší na společné cestě životem.