Slovo starosty

Vážení spoluobčané, je po Velikonocích, zima se s námi snad rozloučila. Většina našich občanů se intenzivně věnuje svým políčkům a zahrádkám a i obec se k těmto jarním akcím začíná více věnovat. Přijali jsme od 7. dubna na veřejně prospěšné práce 4 pracovníky a ještě o jednoho budeme od měsíce května usilovat. Již jste jistě zaregistrovali první výsledky jejich práce. Začali jsme s úklidem komunikací po zimě, do pořádku dáváme čekárny, začne úklid na hřbitově a výsadba 2 tisíc stromků v drválovských lesích. Osázena sakurami bude po odstranění starých hrušek i mez u bytovek. A pak začne pravidelné sečení trávy v obou obcích i vysázených lesních pozemcích a úklid všech veřejných ploch. Pracovníci budou mít letos zpřísněný režim práce. Byla vybrána vedoucí tohoto kolektivu, která bude dbát na dodržování pracovní doby, bude psát denní výkazy a za práci všech i odpovídat.

V nejbližších dnech po vytyčení bude zahájena akce Obnova místních komunikací před hasičárnou a u školy, které bude předcházet výměna vodovodního řadu do Fabriky a hasičárny. Akce počítá i se zakoupením nové techniky na údržbu zeleně, doplnění prostoru u Fabriky 3 lavečkami a 2 odpadkovými koši. U školy bude omlazena lípa a dosázena zadní stěna u památníku Komenského pod farskou zdí. Na celou tuto akci jsme obdrželi dotaci z EU ve výši 845 tis Kč. Na posledním zastupitelstvu jsme schválili rozpočet obce na rok 2010, který je na straně příjmu postaven na získání finanční prostředků z prodeje pozemků v Drválovicích, které by obec měla obdržet do konce tohoto měsíce. Jsou od toho odvyslé další plánované akce letošního roku. Zejména oprava sociálního zařízení v Drválovicích v budově obce, modernizace regulace topení v naší škole, zbudování dalšího sběrného místa odpadů v dolní části Vanovic, vyčištění vrtu v Křemílkách pro vodovod Drválovice a další akce dle našeho plánu rozvoje na rok 2010. V případě získání těchto zdrojů bychom si nemuseli půjčovat finanční prostředky na opravu komunikací, kterou musíme předfinancovat z vlastních zdrojů. Nyní probíhá již 1. Výzva MAS v r. 2010, kde chceme podávat žádost na modernizaci KD, je to popsáno v usnesení a hasiči na výměnu oken v hasičárně a vybavení posilovny v zasedačce hasičárny, která bude sloužit všem našim občanům.

Pozvánku na oslavy 65. výročí ukončení 2. světové války najdete v další části Zpravodaje. Dále bych Vás chtěl pozvat na koncert do evangelického kostela, kde v pátek 11.června vystoupí vysokoškolský soubor z Pardubic pod vedením Ondřeje Tajovského. Hodina bude upřesněna. Další pozvánka pro Vás je na 19. června což je sobota a kdy obec bude pořádat zájezd na oslavy 650. Výročí založení obce Všejany, jejíž částí je i obec Vanovice. Zájezd bude celodenní, zúčastní se jej pěvecký sbor Vlastimil, který bude v programu vystupovat a další zájemci z řad našich občanů. Cena pro 1 účastníka je 100 Kč.

Malý postesk na závěr. Docela mě přišlo líto, že se divadelního představení ochotnického souboru z Vranové, klasické Lucerny od Aloise Jiráska zúčastnilo jen 60 návštěvníků. Myslím, že pro Vanovice, tuto kdysi tak kulturní obec, je to ostuda. A stálo to za to, jen se zeptejte přítomných.

Tolik jen ve stručnosti, přijďte mezi nás na jednání zastupitelstva, na kulturní programy, rádi si vyslechneme Vaše připomínky, ale i nápady. Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 39. zasedání konaném 23.3.2010 ve Vanovicích zúčastnilo 8 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 38. jednání zastupitelstva obce

– finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro dítě v rámci Vítání občánků

– odměnu 100,- Kč za ztvárnění grafického listu do Kroniky vítání občánků – rozpočet obce na rok 2010 s výší příjmů i výdajů 7.501.500,- Kč

– dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v rozpočtu obce

– rozpočtový výhled na roky 2010 – 2013

– prodej pozemku p.č. 79, charakter ostatní plocha o výměře 83 m2 v k.ú. Vanovice ing. Vladimíru Hruškovi, Vanovice 74, za 1.660,- Kč, za podmínek zachování volného vstupu na v současné době přístupnou plochu

– smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci v rámci programu Leader. Výše odměny za zpracování žádosti je 5.000,- Kč + 10.000,- Kč v případě přidělení dotace. Žádost se bude týkat akce „Úpravy kulturního domu ve Vanovicích spočívající v dovybavení nábytkem, rekonstrukci sociálního zařízení, zbourání přístavby a opravy štítu“

– výsledek výběrového řízení na zakázku „Obnova místních komunikací v obci Vanovice“. Výběrová komise vybrala ze čtyř nabídek firmu DEAS Boskovice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– oznámení o termínu přezkoumání hospodaření obce za rok 2001

– oznámení o termínu protipovodňové prohlídky na vodních tocích v k.ú. Vanovice a k.ú. Drválovice

– územní souhlas MěÚ Boskovice se změnou stavby objektu rodinného domu č.p. 12 ve Vanovicích – Michal Rejda, Vanovice

Zastupitelstvo obce ukládá – zaslat výzvu k vyčištění vodního toku na p.č. 1044 v k.ú. Vanovice

– zaslat výzvu k opravě cest poničených při těžbě dřeva

– zaslat výzvu Agrospolu Knínice na údržbu komunikací

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 27. dubna od 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích.

Vítání občánků

V neděli 25. dubna od 10 hodin proběhne v kinosále na Záložně vítání občánků. S kulturním programem vystoupí žáci ZŠ Vanovice.

Vzpomínková akce v Drválovicích

V pátek 7. května proběhne u památníku obětem II. Světové války v Drválovicích vzpomínková akce u příležitosti 65. výročí osvobození vlasti.

Program bude zahájen v 18 hod lampionovým průvodem od Kulturního domu ve Vanovicích a následovat bude přesun k památníku v Drválovicích. V kulturním programu po slavnostním proslovu vystoupí žáci ZŠ a pěvecký sbor Vlastimil. Na závěr bude zapálena Vatra vítězství a bude možnost opékání vlastních párků. Srdečně zveme všechny občany i mládež obou obcí.

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Vanovice podle § 14c, písm.f zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek dne 28.5.2010 od 14 do 22 hodin

a v sobotu dne 29.5.2010 od 8 do 14 hodin

2. Místo konání voleb v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování na obecním úřadě ve Vanovicích.

Místo konání voleb v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování na obecním úřadě v Drválovicích.

Stolní tenis

OP II – Vanovice – Svitávka 12:6

„Áčko“ dokázalo v přímém souboji o záchranu porazit Svitávku, což znamená, že si druhou nejvyšší okresní soutěž zahraje i v příští sezóně.

Konečná tabulka skupiny o záchranu

7. Bořitov 16 7 2 7 138:150 32

8. Adamov 16 4 5 7 139:149 29

9. Vanovice 16 5 3 8 136:152 29

10. Veselice 16 4 5 7 140:148 29

11. Svitávka 16 5 2 9 135:153 28

12. Vysočany B 16 2 0 14 85:203 20

OP IV – Cetkovice – Vanovice „B“ 4:14

Konečná tabulka skupiny o záchranu

7. Vanovice B 16 7 1 8 147:141 31

8. Němčice B 16 5 4 7 131:157 30

9. Křetín D 16 6 2 8 139:149 30

10. Svitávka B 16 6 0 10 131:157 28

11. Kuničky 16 6 0 10 114:174 28

12. Cetkovice 16 2 0 14 92:196 20

OS II – konečná tabulka skupiny o postup

1. Vanovice C 13 11 0 2 145:89 35

2. Okrouhlá A 13 10 0 3 147:87 33

3. Loučky B 13 8 1 4 141:93 30

4. Žďárná C 13 7 0 6 118:116 27

5. Bořitov C 13 6 1 6 126:108 26

Jubilanti v dubnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v dubnu slaví významné životní jubileum.

Paní Blažena Pinkavová 85 let Vanovice

Paní Olga Šméralová 80 let Drválovice

Paní Jarmila Toulová 80 let Drválovice

Paní Božena Zoubková 70 let Vanovice

Paní Jaroslava Smékalová 70 let Vanovice

Pan Ivan Braunschläger 70 let Drválovice

Pan Svatopluk Dračka 70 let Vanovice

Pan Josef Kolář 60 let Drválovice

Pan Jaroslav Kučírek 50 let Drválovice

Pan Vladimír Čejka 50 let Vanovice

Rozloučili jsme se

S paní Květoslavou Nechutovou Vanovice 29

+ 6.4. 63 let

S Ing. Jaroslavem Nečasem Vanovice 149

+ 10.4. 83 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast