Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

i když jsem se v posledních reakcích na můj úvodník dozvěděl, že se stále jen vychvalujeme, že jsem málo kritický, já tento názor plně nesdílím. Jen ten kdo pro obec nic nikdy neudělal a nedělá, dokáže takto shazovat práci nejen zastupitelstva, ale i spousty poctivých spoluobčanů, členů zájmových organizací, ale i dalších, které dobré jméno obce zajímá.

Proto nemohu dnes opět nezačít velkou radostí, kterou pro nás v minulých dnech bylo přivítání 7 občánků z obou našich obcí do řad občanů Vanovic a Drválovic. Krásná obecní slavnost, tentokrát i hojně navštívená dalšími spoluobčany, kterou připravil SPOZ společně s žáky ZŠ a MŠ Vanovice, naznačila, že pokud se zde u nás rodí dostatek dětí, je před obcí i budoucnost.

K ní směřují i další kroky zastupitelstva, zejména připravená rozsáhlá bytová výstavba směrem od Drválovic k Vanovicím, i projekt na rozšíření volnočasových aktivit u kulturního domu. Je třeba se dívat více dopředu, než se stále ohlížet za sebe a kritizovat.

V těchto dnech byla dokončena oprava sochy J.A.Komenského z místního hřbitova a je zpracovávána dokumentace zahradního architekta na zřízení parku u farské zdi, kde bude poté socha nainstalována. K této akci připravíme v říjnu malou obecní slavnost, věnovanou 90. výročí vzniku ČSR.

Ve svém dnešním slovu bych chtěl několik slov věnovat i úklidu obce, kterou v současné době provádějí naši pracovníci na VPP. Dá se říci, že k dnešnímu dni je provedeno očištění zimních nánosů kolem obrubníků a kanalizačních vpustí. Odvoz bude zajišťovat SÚS Boskovice. Ihned bude zahájeno sečení trávy na veřejných prostranstvích v obou obcích a na hřbitově. Někteří z vás také v poslední době kritizovali přístup obce při kácení některých dřevin na hřbitově. Chtěl bych říct, že se zásahy snažíme dělat jen v odůvodněných případech a zároveň chci přislíbit, že na celkovou obnovu zeleně necháme zpracovat projekt, který po projednání s vámi našimi občany bude celou problematiku řešit výhledově a plánovitě. Tak jako není možné vysazovat dřeviny neuváženě do míst, která jsou nevhodná, tak také nebude možné kácet stávající zeleň bez koncepce.

V závěru měsíce května nastoupí do našich obcí firma Deas Boskovice k další etapě oprav místních komunikací, tentokrát v objemu téměř 1 mil Kč.Obec obdržela na opravu 150 tis dotaci od kraje.

A co závěrem. Dvě poděkování. První patří našim hasičům z Vanovic, jednak za provedení preventivních protipožárních prohlídek domů našich občanů a také za vyčištění požární nádrže v Křemílkách.

A druhé všem co se podíleli na auditu hospodaření obce za rok 2007, který u nás prováděl Jm krajský úřad. Zejména pak naší p. účetní Šárce Rozbořilové. Obec získala hodnocení – bez závad.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 17. zasedání konaném 29.4.2008 ve Vanovicích zúčastnilo 8 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole plnění usnesení ze 16.jednání zastupitelstva jednání ZO obce Vanovice

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– na základě rozhodnutí výběrové komise firmu Feston Praha jako realizátora veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Odkoupení 9 stavebních parcel v k.ú. Drválovice, výstavba 10 bytových jednotek a realitní činnost“ a firmu Mirajar Horní Věstonice jako náhradníka pro realizaci akce

– příspěvek 500,- Kč na činnost aktivu Zasloužilých hasičů okresu Blansko

– odkoupení stavebního pozemku p.č. 140/1 od Davida Rejdy a jeho následné nabídnutí k prodeji za cenu 50,- m2

– pronájem pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Drválovice pro výcvik koní za cenu 1.000,- Kč ročně – Monika Brožíková, Vanovice 7

– smlouvu o dílo s IS Brno na opravu vodovodu v Drválovicích a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

– přeložku kabelu Telefonica O2 v místě výstavby IS v Drválovicích, firmou IS Brno dle návrhu smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– vyrozumění o zahájení územního řízení ve věci nástavby RD – Jana Sedláková, Drválovice 19

– zprávu o projednání návrhu změny č. II a III ÚP obce Vanovice

– oznámení MěÚ Boskovice o zahájení řízení ve věci výstavby nádrže na kejdu – Agrospol Knínice

– souhlas MěÚ Boskovice se změnou užívání stavby – kadeřnictví v KD Vanovice

– souhlas MěÚ Boskovice se změnou užívání stavby – pobočka České pošty Vanovice

– zahájení územní řízení ve věci přeložky kabelu Telefonica O2

– zahájení kolaudačního řízení ve věci novostavby IS – plynovod v k.ú. Drválovice

– zápis z kontrolní povodňové prohlídky v k.ú. Vanovice

– oznámení KrÚ Jmk o termínu přezkoumání hospodaření obce Vanovice za rok 2007

– stanovisko SÚS k opravě silnic v okolí obce

– oznámení firmy Telefonica O2 o demontáži telefonního automatu v obci Drválovice

Zastupitelstvo obce ukládá:

místostarostovi:

– vyzvat Lescus Cetkovice k opravě cesty a prostoru výletiště v Drválovicích po těžbě dřeva

– obeslat účastníky výběrového řízení s jeho výsledkem

– obeslat dlužníky za místní poplatky s výzvou k vyrovnání dlužných částek

– zajistit opravu a naladění klavíru na Záložně

– informovat občany o nutnosti udržovat volný průjezd Karlovou ulicí

stavebnímu výboru:

– posoudit žádost o umístění zpomalovacího retardéru v Drválovicích

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 27. května v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu v Drválovicích.

Kadeřnictví opět v provozu

Počínaje pondělkem 12.5. je opět obnoven provoz kadeřnictví. Provozní doba je zachována od 10 do 17 hodin, vždy každé druhé pondělí. Doporučujeme se před návštěvou telefonicky objednat u slečny Krenarové na telefonu 723 87 58 03.

Pedikérské služby bude domluvě nadále poskytovat Zdena Kouřilová. Nutná je telefonická dohoda na čísle 739 03 53 99.

Výzva pro řidiče

V posledních měsících se čím dál častěji stává, že Karlova ulice je po obou stranách zastavěna parkujícími vozy, které tak brání případnému průjezdu vozidel rychlé záchranné služby, nebo zasahujícím vozidlům v případě požáru. Vyzýváme tedy tímto řidiče, aby svoje vozidla nenechávali stát na komunikaci a když už tak učinit musí, tak aby je parkovali na pravé straně z pohledu od spodní části ulice (od Kovárny).

V případě nerespektování budeme nuceni osadit ulici dopravními značkami zákaz zastavení a přistoupit k finančním postihům.

Humanitární sbírka

Obecní úřad uspořádá ve spolupráci s Diakonií Broumov humanitární sbírku šatstva, obuvi, domácích potřeb apod. Sbírka se uskuteční koncem měsíce června a bližší informace přineseme v příštím Zpravodaji a budou zveřejněny i místním rozhlasem a na webových stránkách.

Veřejné projednání změn územního plánu

V úterý 8. července od 11 hodin proběhne v zasedačce OÚ ve Vanovicích veřejné projednání návrhu změn II a III územního plánu obce Vanovice, včetně místní části Drválovice. Na tomto jednání mohou zástupci veřejnosti podat námitky proti návrhu změn. Na pozdější námitky a připomínky nebude brán zřetel.

Sběr nebezpečného odpadu

V úterý 20. května proběhne v obou našich obcích sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečným odpadem se rozumí odpady nebezpečného charakteru (zářivky, televizory, akumulátory, zbytky olejů a barev apod.)

Sběrnými místy jsou: prostor u hasičské zbrojnice ve Vanovicích od 16 do 16:20 a prostor u prodejny Jednoty v Drválovicích od 16:30 do 16:50.

Sběr železného šrotu

V pondělí 19. května v odpoledních hodinách provedou členové SDH ve Vanovicích sběr železného šrotu. Těžké kusy hasiči sami vynesou.

Malá kopaná

4. liga

Vanovice – Dynamo Čížovky 5:3

Vanovice – Oknostyl Rohozec 4:1

Sokol Valchov – Vanovice 0:2

Vanovice – AC Koruna Blansko 3:0

Bez ztráty jediného bodu zatím procházejí soutěží naši hráči malé kopané. Jestli se vítěznou sérii podaří prodloužit se můžete přesvědčit při návštěvě domácích zápasů, ve kterých přivítáme v sobotu 24. května od 17 hodin FC Sebranice a v sobotu 7. června od 17 hodin tým Sokol Lhota Rapotina.

Jubilanti v květnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v květnu slaví významné životní jubileum.

Paní Jaroslava Sedláková 88 let Vanovice

Pan Otakar Šméral 80 let Drválovice

Pan František Sedláček 60 let Vanovice

Rozloučili jsme se

S panem Miloslavem Sedlákem Vanovice 39

+ 10.5. 88 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast