Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

většinou začínám tím, čím jsem skončil. Byla to pozvánka, nebo spíš upozornění, že ČRO Brno bude v pondělí 4. května vysílat v rámci projektu Moravská rodina z naší obce. Kdo jste pořad během celého dne sledovali, jistě uznáte, že jeho obsah patřil k těm zdařilejším v rámci celého projektu. I když jsme všichni, co vystupovali, byli časově omezováni, myslím, že podstatné věci o naší obci zazněly. Chtěl bych všem touto cestou poděkovat, zejména učitelkám ZŠ a MŠ, které s dětmi připravily v předvečer Svátku matek krásná pásma. A také dětem, které vše bravurně zvládly. Můj dík patří také kronikářce obce ing. Marii Tajovské, pěveckému sboru Vlastimil i dalším, kteří se na přípravě programu podíleli. Ing. Slávce Pluhařové i paní Aleně Vahalové za jejich recepty. Po skončení projektu budou vybrány nejlepší programy z jednotlivých obcí a v druhém kole přijedou redaktoři ČRO do těchto obcí i s přenosovým vozem k přímým reportážím a vstupům. Akce jistě přispěje k dobré propagaci naší obce.

Když už jsem u toho děkování, chci touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na charitativní sbírce šatstva, která proběhla minulý týden i všem kdo doposud přispěli svým darem na opravu věžních hodin na evangelickém kostele. Sbírka pokračuje. Mám v této souvislosti jednu radostnou zprávu, zastupitelstvo Jm kraje schválilo na svém posledním zasedání částku 170 tis Kč. Obec s výtěžkem z plesu přispěje celkem 50 tis Kč a zbytek do 35O tis by měly tvořit příspěvky a dary.

Poděkovat chci rovněž členům SDH Vanovice, kteří v rámci májových oslav vyčistili požární nádrž v Křemílkách. Rovněž se dostavila firma, která opravuje poškozené nádrže a zpracovala nám nabídku na podobnou opravu jako loni v Drválovicích. I částka je podobná a přesahuje 100 tis Kč. V rozpočtu s takovým výdajem nepočítáme. Nabízí se možnost požádat o dotaci MAS Partnerství venkova, která byla vybrána k realizaci svého Strategického plánu Leader, a která bude rozdělovat již tento rok celkem 7 mil Kč na akce podobného charakteru, jako jsou opravy a modernizace zařízení, nejen v majetku obcí, ale i neziskových organizací a podnikatelských subjektů na Malé Hané a Letovicku. Více na www. maspartnerstvi.cz

Když jsme na posledním jednání zastupitelstva projednávali věci, které chceme letos realizovat, v podstatě zůstává kromě nákupu pozemků kolem Jednoty v Drválovicích, který jsme schválili, oprava části silnice ke středisku ve Vanovicích, regulace vytápění ve škole, zpracování projektu na zeleň na hřbitově, který bychom po jeho zpracování chtěli s Vámi před jeho schválením projednat na veřejné presentaci, zpracování pasportu kanalizace v obou obcích a kanalizačního řádu, a největší akce, rekonstrukce elektroinstalace v kulturním domě. Rozpočet obce je napjatý, stejně jako v celém státě. Na největší akci, což je elektroinstalace v KD jsme s dodavatelem dohodli splátku ve 2 letech. Celkové náklady jsou téměř 1,2 mil Kč. Při schvalování rozpočtu jsme snižovali daňové příjmy o 5 % a nyní vše nasvědčuje, že to bude nutné nejméně o 10 %. Krize státu a systému doléhá i na naše obecní rozpočty. Přehodnocení provedeme po polovině roku.

Ještě jednu vážnou záležitost bych chtěl okomentovat. Obec se v těchto dnech opět začíná potýkat s nedostatkem pitné vody. Když říkám pitné, znamená to, že je především určena k pití. Nikomu nezávidím, že vlastní bazén, kde si chce nejméně 2 x za rok vyměnit vodu. Jen střízlivým odhadem jsme napočítali, že jej vlastní alespoň 40 domácností, většinou s objemem od 10 do 25 m3 vody. Tak si to sami spočítejte, když náš vodojem má 100 m3. Zalévání je proti tomu zlomek. Říkal jsem, že nezávidím, ale bohužel za přepych se platí víc. Budu navrhovat zastupitelstvu, aby každý majitel bazénu jej přiznal a určitá část jeho vodného byla navýšena o objem tohoto bazénu. Je to jediný způsob regulace. Vody pro účely, pro které je určena máme nadbytek.

Jak se dozvíte v dnešním zpravodaji dále, pořádá obec další akci sběru nebezpečného odpadu, je pokaždé 2 x ročně. Píšu to proto, že se stačí podívat na autostrádu, na polní cestu do Knínic a další. Jsou tu televizory, pneumatiky, vařiče, plechovky barev atd.

Jsem rád, že se podařilo, tak jak jsem posledně předeslal, zajistit opravu silnic přes naše obce. Bohužel ne vše je v pořádku. Z Drválovic do Pamětic a dále na Vísky, je to stále tankodrom.

Petr Dvořáček – starosta obce

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na mimořádném zasedání konaném 8.4.2009 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– smlouvu s firmou Re/max advantage o výhradním poskytování realitních služeb, vztahujících se k pozemkům v místě plánované výstavby v Drválovicích a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

– převedení nabídky pozemku p.č. 140/1 v k.ú. Vanovice z firmy Reality Kolínský do společnosti Re/max advantage

Zastupitelstvo obce, kterého se na 29. zasedání konaném 28.4.2009 ve Vanovicích zúčastnilo 5 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 28. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– na základě výsledku výběrového řízení firmu Stavkom Boskovice na realizaci rekonstrukce elektroinstalace v kulturním domě ve Vanovicích

– smlouvu o dílo s firmou Stavkom Boskovice na rekonstrukci elektroinstalace v kulturním domě a pověřuje starostu k jejímu podpisu

– zadání zpracování kanalizačního řádu a pasportu kanalizace firmě Ekomonitor

– instalaci solárního osvětlení do čekáren v obou obcích

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– stanovisko MěÚ Boskovice k návrhu změny dopravního značení v obci Drválovice

– žádost o zaměření místní komunikace od Skleníků ke středisku před její plánovanou opravou – Vladimír Čejka, Vanovice 48

Zastupitelstvo obce ukládá:

– zajistit provedení změny dopravního značení v obci Drválovice

– zajistit zaměření místní komunikace od Skleníků ke středisku před zahájením její opravy

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 26. května v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu v Drválovicích

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadů bude proveden do konce měsíce května. Nebezpečným odpadem se rozumí odpady nebezpečného charakteru (zářivky, televizory, akumulátory, pneumatiky, zbytky olejů a barev apod.)

Svozovými míst budou prostor u hasičské zbrojnice ve Vanovicích a prostor u prodejny Jednoty v Drválovicích.

Časy svozů budou s předstihem zveřejněny prostřednictvím rozhlasu a na webových stránkách.

Poděkování

Diakonie Broumov a Obec Vanovice děkují všem občanům, kteří se aktivně zapojili do charitativní sbírky, která se konala v minulém týdnu v kulturním domě.

Darované věci budou poskytnuty lidem, kteří se z různých důvodů ocitli na okraji společnosti a jsou materiálně slabí. Nejedná se pouze o občany naší republiky, ale Diakonie Broumov spolupracuje i s charitativními organizacemi například v Rumunsku, Uzbekistánu, nebo Afganistanu.

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Vanovice podle § 32, odst 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 5.6.2009 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 6.6.2009 od 8 do 14 hodin

2. Místo konání voleb v okrsku č. 1 je místnost pro hlasování na obecním úřadě ve Vanovicích.

Místo konání voleb v okrsku č. 2 je místnost pro hlasování na obecním úřadě v Drválovicích.

K řádnému odvolení je nutné mít s sebou občanský průkaz.

Malá kopaná

Okresní pohár

Ve 2. kole poháru dokázali naši hráči porazit po výborném výkonu účastníka 1.ligy Sadros Boskovice 1:0, ale na další prvoligový tým už nestačili a podlehli v Sudicích místním Panterům 1:4.

IV. Liga

Výborné výkony v poháru se bohužel nepodařilo zopakovat i v lize a hned na úvod přišly dvě porážky. První body si tak náš tým připsal až ve 3. kole a to ještě za kontumační výhru, když se soupeř z Valchova k utkání nedostavil.

Vanovice – Nedala Krasová 2:5

Oknostyl Rohozec – Vanovice 3:2

Vanovice – Sokol Valchov 3:0 (kontumačně)

V dalších domácích zápasech vyzvou Panthers Vanovice v sobotu 16.5. od 17 hodin Moravan Svitávka, v sobotu 23.5. od 17 hodin FK Obora a v sobotu 6.6. Dynamo Čížovky.

Jubilanti v květnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v květnu slaví významné životní jubileum.

Paní Jaroslava Sedláková 89 let Vanovice

Paní Anna Hrabalová 85 let Vanovice

Paní Marie Mahelová 80 let Drválovice