Slovo starosty

Vážení spoluobčané, protože věřím, že toto číslo Zpravodaje se k Vám dostane ještě do pátku tohoto týdne, chtěl bych Vás v úvodu pozvat na oslavy 65. výročí konce 2. Světové války (pozvánku najdete v další části Zpravodaje) i na další akce, kterých bude s postupem času přibývat. Pozvánky máte k dispozici, ale ještě jednu akci bych rád připomněl. 31. července, věřím, že se to podaří připravit, uspořádáme ve Vanovicích na novém prostoru před fabrikou „Malohanácké řemeslné jarmark.“ Pořadatelem bude MAS Partnerství venkova a občanské sdružení Pramínek. Představíme zapomenutá řemesla, krajové speciality a nebude bída ani o dobrou zábavu.

A nyní již k některým událostem uplynulého období. Začnu opět kulturou. V neděli 25. dubna jsme pro naše malé občánky připravili tradiční obřad, vítání občánků. Letos se akce zúčastnilo 5 dětí se svými rodiči a nejbližšími příbuznými. Fotky z akce najdete na našich stránkách. Této tradiční akci předcházela v pátek zcela nová věc. Děti z naší školy i školky završily celotýdenní akci věnovanou Dni Země, který připadá na 22. dubna, novou akcí v Drválovicích, kde na nové komunikaci ztvárnily křídami svůj pohled na přírodu a hlavně les. Byla to krásná a nově založená tradice a byl jsem rád, že jsem se jí jako iniciátor mohl zúčastnit. Další ročník již plánujeme na příští rok u hasičské zbrojnice a očekáváme i Vaši účast.

Z věcí úředních je nutné připomenout, že na obci bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 se závěrem – bez závad. Děkuji i touto cestou a blahopřeji nové účetní sl. Zouharové za kvalitně odvedenou práci. Audit bez závad je nutnou podmínkou, aby se obec mohla i nadále ucházet o dotace jak krajské, tak i evropské. Závěr měsíce bohužel nebyl tak radostný. Firma Instav real, která s námi podepsala kupní smlouvu na prodej pozemků v Drválovicích, úhradu neprovedla a od smlouvy odstoupila. Jak jsem Vám sdělil již minule, na těchto zdrojích byl postaven celý náš letošní rozpočet. Pokud se pozemky nepodaří v nejbližší době prodat, budou obci chybět finance na další plánované akce a navíc si budeme muset vypůjčit další prostředky na předfinancování již schválené akce na opravu veřejných prostranství před fabrikou a u školy. Akce bude zahájena v polovině května a má být dokončena do konce června t.r.

V další části naleznete upomínku na zaplacení místních poplatků za odvoz TKO i vodné. Připomínám, že termín je každoročně do konce března a někteří občané nemají doposud zaplacené ani nedoplatky z roku předcházejícího. Vím, že peněz nemá nikdo nazbyt, ale vodu chceme všichni a odpadky mít odvezené také.

Co se v minulém týdnu podařilo. Po jednání s Okresní správou silnic opravit nejhorší výtluky v obci Vanovice a do Drválovic. Horší situace je v úseku z Drválovic na Pamětnice. Tento úsek patří jinému cestmistrovství. Cítím Vaši nespokojenost, ale můžeme si jen stěžovat. Silnice ani v obci nejsou obecní, patří kraji a ten jak se říká „nemá drobné“. Kdo jste v posledních dnech přišli na náš hřbitov, jistě jste ocenili dobrou práci našich pracovníků na VPP a nejen na hřbitově. Od nového měsíce jich je již 5, tak věřím, že za nimi i nadále bude vidět kus dobré práce.

28. a 29. května nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Chtěl bych Vás všechny pozvat do volebních místností ve Vanovicích i Drválovicích a popřát Vám šťastnou volbu, ve prospěch lidí této země.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 40. zasedání konaném 27.4.2010 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole plnění usnesení z 39. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– uložení kabelu přípojky VN v obecních pozemcích p.č. 1684/58, 1084/57, 1016 a 1017, vše v k.ú. Vanovice

– skácení dvou thují – Jaroslava Janesová, Vanovice E5

– smlouvu o poskytnutí daru ZO ČSV ve výši 1.000,- Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– informaci o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

– oznámení o konání zkoušek loveckých psů v areálu za KD ve Vanovicích – 8.5.2010

– žádost SDH Vanovice o příspěvek na činnost v roce 2010

– smlouvu se společností E-On na zřízení věcného břemene

– stavební povolení MěÚ Boskovice na stavební úpravy a nástavbu RD č.p. 12 ve Vanovicích – Michal Rejda, Vanovice 139

– rozhodnutí MěÚ Boskovice o povolení odstranění stavby (přístavba u KD ve Vanovicích) – obec Vanovice

Zastupitelstvo obce ukládá

– zajistit prostor kolem kašny v Drválovicích, včetně uzamčení poklopů

– připravit závěrečný účet obce za rok 2009

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 1. června od 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu v Drválovicích.

Zájezd do Vanovic v okrese Mladá Boleslav

Obec Vanovice pořádá zájezd na oslavy 630. výročí založení obce Vanovice v okrese Mladá Boleslav, které proběhnou v sobotu 19. června. Odjezd bude cca v 7:00 od obecního úřadu ve Vanovicích, návrat je plánován v pozdních večerních hodinách.

Přihlášky se přijímají na obecním úřadě, kde se současně hradí i účastnický poplatek 100,- Kč na osobu. Kapacita autobusu je omezená.

Upozornění na úhradu místních poplatků

Na základě obecně závazné vyhlášky je termín pro uhrazení místních poplatků stanoven do 31.března kalendářního roku. Žádáme tímto občany, kteří poplatky do dnešního dne neuhradili, že jim může být připočteno i penále ve výši až trojnásobku původní výše poplatku.

Koncert v kostele

Obec Vanovice a FSČCE Vanovice zve všechny občany na koncert Pardubického sboru pod vedením Ondřeje Tajovského, který se uskuteční v pátek 11. června v evangelickém kostele ve Vanovicích. Přesná hodina začátku bude upřesněna místním rozhlasem a na webových stránkách.

Pochod po dálničním tělese R 43

Klub českých turistů ve spolupráci s dalšími partnery pořádá v sobotu 29. května 2010 „Pochod po dálniční tělese R 43“.

Start od 10.00 do 12.00 hodin pro pěší i cyklo – křížení cyklotrasy 5223 a dálničního tělesa u Knínic. cíl: výletiště u školy v Mladkově – 9 km Další startovací místa:

Moravská Třebová, Městečko Trnávka, Jevíčko,Velké Opatovice, Boskovice, Brno, Kuřim, Lipůvka, Lažany, restaurace Jižní Portál u Újezdu u Černé Hory, Černá Hora aj. (9–50 km) Více na www.zrcadlo.net • tel. 776 101 004

Přijďte podpořit řešení komunikace R43

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Společnost E-On oznamuje, že z důvodu plánovaných pracích na zařízení distribuční soustavy bude ve středu 19. května od 7 do 13 hodin přerušena dodávka elektrické energie v horním konci Vanovic. Vypnutá oblast: zástavba od domu č,107 po dům č.90 a 85, pokračující ulice od domů č.94 a 89 po domy č.155 a 95 a navazující rekreační oblast, domy č.153,154,193 a přilehlá rekreační oblast.

Taneční zábava

TJ Sokol Vanovice pořádá v sobotu 15. května od 21 hodin v kulturním domě ve Vanovicích Taneční zábavu. Připraveno bude pestré občerstvení, k tanci a poslechu zahraje ABC rock Boskovice.

Malá kopaná

Okresní pohár:

Vanovice – Fulgur Býkovice 3:4

S okresním pohárem se naše mužstvo rozloučilo již v prvním kole, když podlehlo na vlastním hřišti Býkovicím 3:4.

IV. liga

Vanovice – FC Dlouhá Lhota 1:3

Sokol Valchov – Vanovice 3:2

Vanovice – Velké Opatovice 1:10

Ani v lize se našim hráčům nedaří a po třech kolech jsou stále bez bodu. V dalších domácích zápasech nastoupí v sobotu 15. května proti JKP Olešná, 29.května proti SK Jestřebí a 12. června proti FC Dynamo Čížovky. Všechny zápasy začínají v 17 hodin.

Cvičení pro děti přes léto nebude

Sokol Vanovice oznamuje, že počínaje 30.4.2010 nebude bývat pravidelné páteční cvičení pro děti. K jeho obnovení dojde opět v září letošního roku, o přesném termínu budeme informovat.

Jubilanti v květnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v květnu slaví významné životní jubileum.

Paní Jaroslava Sedláková 90 let Vanovice

Paní Anna Hrabalová 86 let Vanovice

Pan Ján Mahút 75 let Vanovice

Pan Zdeněk Sedláček 70 let Vanovice

Vítáme do života

Daniele Renčiukové, která se narodila 16. dubna 2010, přejeme do života vše nejlepší

Rozloučili jsme se

S panem Ladislavem Ambrozem Vanovice 177 + 1.5. 49 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast