Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

je jasné, čím musím dnešní slovo začít. Není to chlouba, je to radost ze zdařilých oslav 90. výročí vzniku ČSR. Chtěl bych Vám všem upřímně poděkovat za obrovskou účast, odhadovanou včetně vystupujících na 300. Když jsem si posledně stěžoval, že marně hledáme akce, kterými bychom zaujali co nejvíce našich občanů, myslím, že toto byla správná volba. Naší generaci se vrátili vzpomínky na pravidelnou a oblíbenou akci minulých let a podle účasti zaujala i nemladší generaci. Snad byl tím největším lákadlem poprvé v naší obci odpálený ohňostroj, ale i ostatní program, včetně společného vystoupení pěveckých sborů Vlastimil a B. Martinů z Letovic dotvořil překrásnou kulisu mlhavého večera 28. října 2008. Objevily se i kritické hlasy po skončení, zejména na málo občerstvení pro děti, ale věřte, že jsme s tak obrovským zájmem účastníků z obou obcí skutečně nepočítali. Za to se musíme omluvit, ale všem kritikům vzkazuji, zkuste podobnou akci někdy zorganizovat a také hlavně odhadnout účast. Jistě poučně, pro někoho snad moc kriticky, ale určitě pravdivě, vyzněl slavnostní proslov PhDr. Jiřího Jaroše z Brna, jinak historika a předsedy okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu.

Věřím, že nás stejnou účastí potěšíte i 22. listopadu na divadelním představení ochotnického souboru z Brněnce, pozvánka je přílohou dnešního Zpravodaje. Zajisté díky podvečernímu času vynikne celé představení lépe, než odpolední, kdy vše ruší nezastíněná okna v KD. Nyní ještě několik poznámek k našemu poslednímu jednání zastupitelstva a k některým událostem v obci. V závěru posledního Zpravodaje jsem Vás zval k účasti v krajských volbách, které proběhly ve dnech 17. a 18. října. Bohužel jsme patřili svou malou účastí / 34% / k nejhorším obcím v okrese Blansko. Nebudu volby dále komentovat, výsledky najdete rovněž v další části našeho zpravodaje. Jen chci poděkovat všem obětavým členům okrskových volebních komisí v obou našich obcích. 16. října jsem podával na Regionální radu v Brně, naši žádost o podporu projektu „Volnočasové aktivity v obci Vanovice“. Výsledky výběrového řízení se naše obec dozví v měsíci březnu příštího roku. Celé zpracování projektu a žádosti, i když bylo zadáno odborné firmě, si vyžádalo z naší strany nemalé úsilí při zajišťování všech příloh a podkladů. V současné době je na akci vydáno pravomocné stavební povolení. Obec zakoupila pozemek, který je stavbou dotčený a naši pracovníci zahájili jeho přípravu na stavbu. Budou vykáceny všechny stromy i v okolí nedokončené přístavby u KD, kromě 2 javorů, a pokud nám Úřad práce ponechá tyto pracovníky i po Novém roce, zahájíme bourání této budovy vlastními silami. Budeme nabízet k odkoupení dřevo i cihly z bourání. Obec rovněž podala firmě Telefonica O2 svoji nabídku na odkoupení budovy bývalé pošty. V případě úspěchu naší nabídky hodláme prostory využít jako sklady obecního materiálu, budovu pronajmout ke komerčním účelům, popř. k trvalému bydlení.

Co se ještě kladného podařilo. Snad díky dobré spolupráci a pochopení hejtmana Jm kraje St. Juránka, podařilo se získat dotaci z Jm kraje na výstroj hasičům z Drválovic ve výši 10.000,- Kč, za kterou bude zakoupeno 10 párů pracovní obuvi. Odstupujícímu hejtmanovi jsem za dobrou spolupráci i ve prospěch naší obce, osobně poděkoval.

Ještě jedna podstatná věc se podařila zrealizovat. U vrtu v Křemílkách, pro Drválovice, bylo nainstalováno nové odželezňovací zařízení v ceně 250 tis Kč a od tohoto týdne jsou Drválovice plně zásobovány vodou z tohoto zdroje. Voda musí být absolutně bez železa a případného zákalu.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 23. zasedání konaném 27.10.2008 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 22. jednání a mimořádného jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– rozpočtové opatření č. 5, navýšení na straně příjmů a výdajů 112,9 tis Kč

– cenu 300,- Kč za m3 dřeva, které bude vykáceno u kulturního domu a na odkoupeném pozemku u hřiště. Větve budou k dispozici za úklid.

– smlouvu s KrÚ jmk o poskytnutí dotace na jednotku SDH ve výši 10.000,- Kč

– zapojení se do výběrového řízení na budovu bývalé pošty ve Vanovicích

– prodloužení dohody s úřadem práce v Blansku pro 2 pracovníky na VPP

– rozdělení úkolů na oslavy 90.výročí vzniku ČSR

– rozpočtové opatření č.5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– územní souhlas MěÚ Boskovice s umístěním stavby „objekt pro ustájení koní“ – Jana Sedláková, Drválovice

– územní rozhodnutí MěÚ Boskovice o změně stavby „nástavba rodinného domu“ – Jana Sedláková, Drválovice

– oznámení a pozvánka k ústnímu jednání ve věci ČOV a kanalizace v rámci stavby „Zázemí pro volnočasové aktivity Vanovice“

Zastupitelstvo obce ukládá:

finančnímu výboru:

– zahájit přípravu rozpočtu obce na rok 2009

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 25. listopadu v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích.

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev

Vanovice / Drválovice / Celkově

Zapsaných voličů – 343 / 96 / 439

Vydaných obálek – 113 / 37 / 150

Platných hlasů – 111 / 37 / 148

Účast – 32,94% / 38,54% / 34,17%

Počet hlasů voleným stranám:

Vanovice / Drválovice / Celkově

ČSSD – 56 / 2 / 58

KDU – ČSL – 16 / 14 / 30

KSČM – 16 / 10 / 26

ODS – 11 / 5 / 16

Strana zelených – 2 / 3 / 5

Volte pravý blok – 4 / 0 / 4

Str. zdravého rozumu – 3 / 0 / 3

Dohoda pro JM – 0 / 3 / 3

Nezávislí – 1 / 0 / 1

Republikáni – 1 / 0 / 1

Str. důstojného života – 0 / 1 / 1

V Drválovicích nepůjde elektřina

Společnost E-On oznamuje, že v pondělí 10. listopadu bude od 10:30 do 12:00 z důvodu opravy přerušena dodávka elektrické energie v Drválovicích

MUDr. Machačová informuje

MUDr. Machačová by chtěla poděkovat svým pacientům a jejich rodičům za shovívavost se změnami ordinačních hodin, které byly způsobeny těžkým úrazem a následnou rehabilitací.

Prozatimní ordinační hodiny v Šebetově:

Pondělí: 7:30 – 10:30

Úterý: 13:00 – 15:00

Středa: 7:00 – 11:00

Pátek: 7:00 – 10:00

Mikulášská zábava

Oddíl malé kopané Panthers Vanovice pořádá v sobotu 6. prosince v kulturním domě ve Vanovicích Mikulášskou zábavu. Zahájení ve 21:00, k tanci a poslechu zahraje skupina Krounex.

Malá kopaná

Vanovice – Tuzemák Boskovice 4:3

Výhra v závěrečném kole nakonec vynesla náš tým na hezkou 4. příčku.

Stolní tenis

V říjnu se rozehrály okresní soutěže ve stolním tenise, kde bude mít náš oddíl opět tři zástupce. Postupové ambice by mělo mít „áčko“, zbylé týmy by se měly držet ve středu tabulky svých soutěží.

OP III

Vanovice – Rohozec „B“ 15:3, Žďárná „B“ – Vanovice 9:9, Vanovice – Vysočany „C“ 15:3

OP IV

Letovice – Vanovice „B“ 18:0, Vanovice „B“ – Křetín „D“ 11:7, Cetkovice – Vanovice „B“ 8:10

OS I

Vanovice „C“ – Velenov 5:13, Voděrady „C“ – Vanovice „C“ 9:9, Vanovice „C“ – Jestřebí „B“ 8:10

Jubilanti v listopadu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v listopadu slaví významné životní jubileum.

Pan Zdeněk Nechuta 70 let Vanovice

Paní Jaroslava Marková 50 let Vanovice

Rozloučili jsme se

S paní Drahomírou Nechutovou Vanovice 4

+ 11.10. 65 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast