Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dnešní slovo bych chtěl převážně věnovat komentáři k našemu poslednímu jednání zastupitelstva, které proběhlo minulý týden v Drválovicích. Hlavně proto, že se opět nikdo z vás, našich občanů nezúčastnil. Bylo důležité z pohledu konstatování, že jsme vlastně měsícem září splnili všechno, co jsme si v minulém roce naplánovali v plánu rozvoje obce na rok 2008 a dalším důležitým bodem byl první výběr akcí na rok 2009. Hlavně stanovení priorit, co můžeme finančně zajistit. Limitujícím kriteriem jsou samozřejmě finance. Jako prioritu č. 1 pro příští rok jsme vybrali budovu naší školy, zejména z pohledu úspory energií. Tomu bude předcházet energetický audit budovy, který nám ukáže co lze zlepšit. Jak víte okna a dveře máme v pořádku, zbývá tedy zateplení budovy a nová fasáda, ve třídách chceme na všechny radiátory umístit termohlavice, zlepšit celkovou regulaci topení a na střechu umístit fotovoltarické články na výrobu elektrické energie, popřípadě ohřev vody. Dále předpokládáme z větších investic, odkoupení soukromého pozemku v Drválovicích, na kterém stojí prodejna Jednoty, provedení jeho úprav včetně nového sběrného prostoru k třídění odpadů. Další prioritou bude to co jsem vám slíbil po dokončení parku pod farou, a to zpracování projektu Rekonstrukce prostorů hřbitova a zeleně. Počítáme i s provedením opravy tratící požární nádrže v Křemílkách, na základě úspěšnosti opravy v Drválovicích, nátěru střechy na hasičárně ve Vanovicích, dokončením výměny starých světel na veřejném osvětlení a opravou hasičské stříkačky v Drválovicích. To jsou tak akce, které jsme schopni z našeho rozpočtu zrealizovat. Připraveny jsou však i další, jako je dokončení oprav místních komunikací v obou obcích, zpracování projektu na celkovou rekonstrukci vodovodu ve Vanovicích a posílení vodních zdrojů. V příštím roce podobně jako již v závěru toho letošního, jsme zatíženi splátkou úvěru u České spořitelny. Ta bude v příštím roce činit 1,350 mil Kč. Musím konstatovat, že se nám k dnešnímu dni nepodařilo dokončit odprodej stavebních pozemků v Drválovicích, od kterého jsme očekávali zlepšení možností dalších investic v obci. Protože pracuji v oblasti realit musím konstatovat, že se zhoršila situace a projevuje se nezájem, myslím, že přechodný o realizaci nové výstavby popřípadě nákup stavebních pozemků. Stejným způsobem se chová i firma, kterou jsme pro výstavbu v Drválovicích vybrali ve výběrovém řízení. Takže zbývá cesta, kterou se v případě „neprodeje“ vydáme. Je to cesta hledání dotačních titulů v rámci operačních programů EU. Je nutné mít připravené projekty a žádosti pro podání a při vyhlašování jednotlivých výzev je uplatňovat. Do roku 2013 se tato možnost nabízí, potom dotační programy končí. Vše vyžaduje zvýšení odbornosti všech funkcionářů a pracovníků obecního úřadu. Proto se v tomto období zaměříme i na tuto oblast.

Co ještě chceme pro příští rok garantovat, budou odpovídající prostředky na kulturní činnost, na činnost Sboru pro občanské záležitosti, na podporu školáků a vůbec bezplatný provoz základní i mateřské školy. Budou na úrovni letošního roku. Jak také vyčtete v usnesení, obec odkoupila pozemek od pana Ženatého u KD a začneme v nejbližších dnech s kácením stromů a jeho úpravou. Příští týden budeme podávat žádost na podporu našeho projektu „Rozšíření volnočasových aktivit v obci Vanovice“, v rámci OP EU. Konečný rozpočet se vyšplhal na částku 22 mil Kč. Na akci je vydáno stavební povolení.

A co závěrem. Chci Vás pozvat 17. a 18. října ke krajským volbám, kde rozhodneme, zda se nám dnešní způsob vládnutí líbí, či zda chceme změnu, a dále pak na 28. října na oslavu 90. výročí vzniku ČSR.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 22. zasedání konaném 30.9.2008 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 21. jednání a mimořádného jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– rozpočtové opatření č. 4, navýšení na straně příjmů a výdajů 112,9 tis Kč

– vydání opatření obecné povahy změn č. II. A III. územního plánu obce Vanovice, vč. Místní části Drválovice

– žádost Obecního úřadu Vanovice o povolení vykácení ovocných i jiných stromů na p.č. 442 v k.ú. Vanovice

– příspěvek na akci Československé obce legionářské ve výši 5000,- Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– informaci starosty o splnění plánu akcí obce na rok 2008

– informaci o přípravě oslav 90. výročí vzniku ČSR

– informaci o volbách do zastupitelstev krajů 17. a 18. 10. 2008

– požadavek Miroslava Bartoše a Mileny Gritzbachové o pronájem obecních pozemků v části Křemílky

– oznámení drobné stavby E. Macháčka z Brna s využitím pozemku p. Cápala

– návrh plánovaných akcí obce na rok 2009 a souhlasí s jejich prioritami

– informaci o provedené kalamitní těžbě v k.ú. Drválovice – Vytěženo 46,92 m3 – odprodej fi. Lescus Cetkovice

– sdělení Měú Boskovice – odbor výstavby a ÚP – povolení změny stavby objektu č.p. 65 Vanovice, manželé Řehákovi – Brno

– povolení k užívání kabelových rozvodů NN pro 10 RD v Drválovicích

– vyjádření Policie ČR k osazení zpomalovacího prahu na MK v Drválovicích – souhlasí se záměrem

– kolaudační souhlas s užíváním stavby skladu ovoce Vanovice pro Agrospol Knínice

– souhlas odboru výstavby a ÚP s umístěním stavby oplocení, bazénu, zpevněné plochy u RD č.p. 179 – Miroslav Nečas

– Československá obec legionářská Jednota Valtice – pozvánka na slavnostní večer věnovaný plukovníku Františku Kopuletému, symbolicky pohřbenému po popravě v r. 1942, na hřbitově ve Vanovicích – zúčastní se starosta + místostarosta. ZO souhlasí se zapůjčením praporu obce

Zastupitelstvo obce ukládá:

– postoupit stížnost občanů na neudržování bývalé Kavanovy zahrady odboru životního prostředí Měú Boskovice

– stavebnímu výboru – posoudit obecní pozemky požadované k pronájmu Miroslavem Bartošem a Milenou Gritzbachovou

– zajistit u p. Macháčka z Brna souhlas majitele s využitím pozemku p. Cápala a po tomto doplnění ohlášení zaslat k dalšímu stavebnímu řízení odboru výstavby a ÚP v Boskovicích

– požádat odbor dopravy Měú Boskovice o stanovení osazení dopravního zařízení a značení u zpomalovacího prahu v Drválovicích

– ve spolupráci s firmou Komárek Letovice posoudit možnost pootočení sochy J.A.Komenského Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 27. října v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích.

Oznámení o termínu a místě konání voleb

Ve dnech 17. a 18. října proběhnou volby do zastupitelstev krajů.

V našich obcích budou probíhat v obvyklých volebních místnostech, a to ve volebním okrsku č. 1 Vanovice, v zasedací místnosti obecního úřadu a v okrsku č. 2 Drválovice v zasedačce v Drválovicích.

Volební lístky budou voličům dodány v nejbližších dnech, případně budou k dispozici i ve volebních místnostech.

Při volbách je nutné mít u sebe občanský průkaz.

Údržba zeleně na hřbitově

Od 1.9.2008 převzal péči o zeleň na evangelickém hřbitově ve Vanovicích pan Otto Dvořáček z Velkých Opatovic. Nabízí i služby občanům, jako je údržba hrobů, jejich osazování, případně zajištění oprav pomníků, nebo rekonstrukce nápisů.

Bližší informace podá přímo pan Dvořáček na telefonu 604 189 548.

Upozornění na obsah kontejnerů

V nejbližších dnech budou v obci opět rozvezeny kontejnery na velkoobjemový odpad. V této souvislosti bychom znovu chtěli specifikovat odpad, který se nesmí do těchto kontejnerů uskladňovat. Jedná se zejména o:

– odpady nebezpečného charakteru (zářivky, televizory, akumulátory, zbytky olejů a barev apod.), odvoz kterých je zajišťován 2x ročně speciálními vozidly (nejbližší svoz nebezpečného odpadu proběhne 14. října. Ve Vanovicích 15:30-16:00 u hasičské zbrojnice a v Drválovicích 16:15-16:30)

– odpady biologicky rozložitelné, jako je listí, klestí, piliny, nebo dřevěné desky z demolic

– odpady nadměrných velikostí, jako staré sedací soupravy, skříně, drátěnky apod.

Prosíme o dodržování těchto pokynů, jejichž nerespektování může být ze strany obce pokutováno.

Malá kopaná

Vanovice – Obora 1:2

Lhota Rapotina – Vanovice 2:3

Vanovice – Dlouhá Lhota 5:0 (kontumačně)

Moravan Svitávka – Vanovice 1:1

Před posledním kolem soutěže je náš tým na 5. místě tabulky a pravděpodobně na něm i zůstane. Naposledy se na domácím hřišti představí v sobotu 11.10. od 16:00 proti týmu Tuzemák Boskovice.

Jubilanti v říjnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v říjnu slaví významné životní jubileum.

Paní Eliška Šenková 50 let Vanovice

Pan Josef Čížek 50 let Vanovice

Vítáme do života

Vendule Šormové, která se narodila 2.10.2008 a Anetě Čaloudové, která se narodila 8.10.2008, přejeme do života vše nejlepší!