Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

zima nás dnešní den trochu překvapila, ale snad ještě nebude trvalá. Myslím, že dnes se opět nejdříve vrátím k našemu poslednímu jednání zastupitelstva, které proběhlo 22. září. Snad nejvíce času a oprávněně, jsme věnovali Drválovicím a to dvěma problémům. Nejdříve kvalitě pitné vody a dále prodeji zasíťovaných pozemků, spojené s výstavbou penzionu ve Vanovicích. K oběma problémům, za účasti občanů z Drválovic proběhla věcná diskuse, ze které vzešly závěry v přijatém usnesení zastupitelstva. Co se týká vody, bylo s okamžitou platností rozhodnuto o osvobození odběratelů vody v Drválovicích od placení vodného, do doby odstranění problémů s kvalitou vody. Doporučeno bylo provádění průběžného odkalování, za účelem odstranění usazenin v rozvodném potrubí v obci. Dále bylo rozhodnuto pokračovat v dovozu pitné vody z Vanovic a její obměny nejméně 1 x za 3 dny. Jako hlavní řešení bylo navrženo zahájit jednání s firmou, která provádí rotační čištění litinového potrubí od nárůstů rzi a dalších nežádoucích usazenin. Toto jednání proběhlo a zástupce firmy Aquo vadis z Břestu u Kroměříže předložil obci nabídku na provedení mechanického čištění. Litinového potrubí je od vodojemu více jak 1800 m a cena za tyto práce by byla cca 300 tis Kč. Čištění by probíhalo po úsecích asi 150 m, kde by se muselo stávající potrubí přerušit a po vyčištění opět spojit. S tím souvisí i zemní práce. Obec na tuto akci bohužel nemá finanční prostředky. Firma by přitom mohla zahájit práce počátkem listopadu a pracují do teploty – 5 ° C. Řešení by bylo definitivní a po zhruba měsíčním odkalování by voda měla být kvalitní. Nutný je ale zvýšený odběr převážné většiny drválovských domácností, nebo se problém může za pár roků opakovat. Musíme se rozhodnout do 25. října. Rozhodování by bylo lehké, ale je nutné mít připravené financování. Jeho zajištění je pro nás v současnosti prvořadým úkolem.

S tím souvisí i další problém a to je výstavba RD v Drválovicích. Firma, která nám původně nabízela za zbývající pozemky více jak 7 mil Kč, ale za cenu, že na jedné parcele budou stát 2 domky, po sdělení rozhodnutí zastupitelstva, že s tímto nesouhlasí, vše pozastavila. S tím souvisel i projekt penzionu, který rovněž byl pozastaven. Obec za cenu zmenšení počtu domů na 10, navrhla i snížení ceny na 3,2 mil Kč. Další jednání o prodeji pozemků proběhne v nejbližších dnech. V případě, že bude úspěšné a uzavřeme kupní smlouvu, okamžitě se pustíme do akce čištění potrubí v Drválovicích. V minulých dnech se do obce dostavila kontrola z Krajské hygienické stanice a šetřila stav vody v Drválovicích. Odebraný vzorek v Jednotě vykazoval mírně zvýšený obsah železa, kde místo povolených 0,20 mg, bylo 0,37. Dále se ve vodě objevily i nežádoucí bakterie, které však lze zvýšeným chlorováním odstranit. K tomu bude proveden další kontrolní odběr a s jeho výsledkem budete seznámeni. Ke kontrole svého odželezňovacího zařízení se dostavili i pracovníci Vodaservisu se Žď./n S. Výsledky jejich rozborů budou známy tento týden.

Závěrem snad trochu příznivější zprávy. Obec i ČCE ve Vanovicích uspěly se svými žádostmi na opravy komunikací v rámci osy IV. Leader MAS Partnerství venkova a z evropských dotací v příštím roce obdrží více jak 1 mil Kč. Ostatní věci vyplývají z usnesení. Chcete-li se dozvědět více z dění v obci, přijďte na naše zastupitelstvo, konané 20. října v 18 hod v Drválovicích.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 33. zasedání konaném 22.9.2009 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 32. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– rozpočtové opatření č. 4, navýšení na straně příjmů a výdajů 66.500,- Kč

– vzhledem k velice špatné situaci s pitnou vodou její bezplatné poskytování občanům, kteří odebírají vodu z vodojemu v Drválovicích s platností od 1.9., až do odvolání

– prodej pozemků p.č. 49/5 a st.p.č. 92 v k.ú. Drválovice o celkové výměře 291 m2 (prodejna Jednoty a přístupové cesty) Jednotě s.d. Boskovice za 25.100,- Kč

– zřízení dětského koutku v prostorách KD, který bude sloužit pro maminky s dětmi z naší obce v průběhu zimního období

– zřízení institutu veřejné služby v obci Vanovice

– omezení počtu rodinných domků v místě plánované výstavby v Drválovicích na p.č. 297/10 – 297/19 na 10 RD, poměrem hlasů 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Cena těchto pozemků byla stanovena na 3.200.000,- Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– rozhodnutí MěÚ Boskovice o povolení odběru vody pro napájení hospodářských zvířat – Agrospol Knínice

– návrh akcí k realizaci v roce 2010

– vyjádření Svazku vodovodů a kanalizací k napojením obce na vodovodní přivaděč Velké Opatovice – Boskovice

Zastupitelstvo obce ukládá:

– bezodkladně zajistit firmu na odstranění problémů s pitnou vodou v Drválovicích

– určit prioritní akce k realizaci v roce 2010 (všichni členové zastupitelstva)

– uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody na majetku a zdraví při výkonu veřejné služby

– informovat MPSV o rozhodnutí zřídit veřejnou službu v obci Vanovice

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 20. října od 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu v Drválovicích.

Upozornění zdravotních pojišťoven

V poslední době začaly některé zdravotní pojišťovny využívat k získání nových pojištěnců služeb externích agentur. Jejich „náboráři“ lákají nové klienty pomocí nepravdivých informací o ukončení činnosti jiných pojišťoven nebo nabídkou výhodných finančních půjček, které nikdy nikdo nedostal. Někdy dokonce klientovi pošlou domů rovnou novou průkazku pojištěnce bez jeho předchozího písemného souhlasu s přestupem a bez vyplnění nové přihlášky.

Pokud o přestupu k jiné pojišťovně skutečně uvažujete, nejdříve si, prosím, zjistěte, zda nová pojišťovna má smlouvy s Vašimi ošetřujícími lékaři. Možná si tak ušetříte případné zklamání. Ze zákona máte možnost změnit pojišťovnu jen 1x za 12 měsíců. Je proto třeba dávat si pozor, s kým o zdravotní pojišťovně hovoříte a co podepisujete. V případě, že už se Vám stalo, že jste byli oklamáni či nevědomě přeregistrováni, neváhejte kontaktovat nejbližší pracoviště původní zdravotní pojišťovny.

Upozornění vlastníkům nemovitostí (pozemků)

Společnost E-ON upozorňuje na dodržování povinnosti vyplývajících ze zákona č.458/2000 Sb. Žádá proto majitele, či uživatele pozemků o odstranění, nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad 3m výšky. Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7m a u napětí nad 35 kV do 110 kV 12m od krajního vodiče na obě strany.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení, nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E-ON za dozoru osoby jí stanovené. Termín pro odstranění, nebo ořez dřevin byl stanoven do 15.11.2009.

Za nesplnění uvedených zákonných povinností může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Státní energetická inspekce.

Bližší informace získáte na telefonním čísle: 840 111 333.

Svoz nebezpečného odpadu

Ve čtvrtek 22. října proběhne v obou obcích svoz nebezpečného odpadu. Sběrnými místy jsou prostor u hasičské zbrojnice ve Vanovicích 8:00-8:15 a v Drválovicích u prodejny Jednoty 8:30 – 8:40. Důrazně upozorňujeme, že na sběrná místa je možno ukládat pouze odpady nebezpečného charakteru, jako pneumatiky (bez disků), zbytky barev, olejů, akumulátory, televize a ledničky (kompletní).

Upozornění na obsah kontejnerů

V současné době jsou v obci opět rozvezeny kontejnery na velkoobjemový odpad. V této souvislosti bychom znovu chtěli specifikovat odpad, který se nesmí do těchto kontejnerů uskladňovat. Jedná se zejména o:

– odpady nebezpečného charakteru (zářivky, televizory, akumulátory, zbytky olejů a barev apod.), jejichž odvoz je zajišťován 2x ročně speciálními vozidly

– odpady biologicky rozložitelné, jako je listí, klestí, piliny, nebo dřevěné desky z demolic

– odpady nadměrných velikostí, jako staré sedací soupravy, skříně, drátěnky apod.

Prosíme o dodržování těchto pokynů, jejichž nerespektování může být ze strany obce pokutováno.

Malá kopaná

Vanovice – Tuzemák Boskovice 2:1

Dynamo Čížovky – Vanovice 4:6

Naše mužstvo se díky výhrám posunulo do klidného středu tabulky a soutěž by mělo dohrát bez starostí o záchranu. V posledních domácích zápasech se naši hráči představí v sobotu 17. října proti Malé Roudce a v sobotu 31. října změří síly s Dlouhou Lhotou. Oba zápasy začínají v 16 hodin.

Stolní tenis

Opět se třemi družstvy vstupují naši stolní tenisté do nové sezóny, která startuje již v pátek 17. října. Cíle jsou jasné. Áčko se bude chtít udržet v OP II, do kterého loni postoupilo, „béčko“ chce opět hrát v horní polovině tabulky OP IV. a „céčko“ se pokusí o návrat do OS I.

Jubilanti v říjnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v říjnu slaví významné životní jubileum.

Paní Milada Macháčková 75 let Vanovice

Paní Lenka Vyoralová 50 let Vanovice