Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

vzhledem k rozsahu úkolů na jednání zastupitelstva, bude mé dnešní slovo stručné. Podstatně záležitosti obce se dozvíte ve zprávách z radnice.

Můj krátký prostor využiji tedy jen ke zhodnocení 2. obecního plesu, který se konal v sobotu 2. února v KD. I když účast byla průměrná, myslím, že jsme programem, občerstvením i vytvořeným prostředím, přispěli k dobré náladě všech účastníků. Chtěl bych tedy alespoň touto cestou poděkovat všem sponzorům, nejen z naší obce, všem zastupitelům za přípravu, organizaci a zajištění tomboly, Zahradnictví Kohoutek za květinovou výzdobu, p. Sedláčkové za překvapení ve formě tvarohových koláčů, p. Novákové za kvalitní kuchyni, učitelům ZŠ i rodičům za zajištění obsluhy a přípravu sálu, prostě všem, co jste nám letos pomáhali. Výtěžek z plesu, více jak 20 tis Kč, poslouží tentokrát žákům naší ZŠ a MŠ, k uhrazení autobusu na školní výlet a část na podporu sportu v naší obci. Věřím, že příští rok se zvýší i počet účastníků.

Protože můj prostor je omezený, chtěl bych Vás pozvat na příští jednání zastupitelstva, kde kromě schvalování rozpočtu obce na letošní rok, budeme rozhodovat i o výběru akcí k realizaci v r. 2008.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na mimořádném zasedání konaném 27.12.2007 ve Vanovicích zúčastnilo 8 členů, schválilo:

– rozpočtové opatření č.9

– rozpočtový výhled na roky 2008 a 2009

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zhodnocení činnosti zastupitelstva obce za rok 2007

Zastupitelstvo obce, kterého se na 14. zasedání konaném 29.1.2008 ve Vanovicích zúčastnilo 6 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole plnění usnesení ze 13.jednání zastupitelstva a mimořádného jednání ZO obce Vanovice

– zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce k 31.12.2007, včetně návrhů na vyřazení

– záměr Jihomoravského kraje darovat obci pozemek p.č. 955/5 pod nově postaveným chodníkem na dolní části obce Vanovice – zastupitelstvo souhlasí se záměrem i návrhem darovací smlouvy

– žádost o povolení skácení 2 stromů na vlastní zahradě , Miroslav Boháček, Brno – ve Vanovicích u domu č.p. 133

– smlouvu o dílo č. 1/2008 s obcí a fi Deas Boskovice na opravu místních komunikací v objemu 875 907 Kč s realizací do 30.6. 2008

– výzvu k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poradenské služby

– zpracování žádosti o dotaci pro realizaci projektu „Rozšíření zázemí pro volnočasové aktivity v obci Vanovice, v rámci ROP NUTS 2 Jihovýchod, včetně příloh a monitoring realizace uvedeného projektu a dále výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace na výše uvedený projekt.

– zastupitelstvo schvaluje a jmenuje výběrovou komisi: Petr Dvořáček,Věra Maršálková, Josef Pavlík, Milan Geršl, Zbyněk Tajovský

– zastupitelstvo jednomyslně schvaluje požádat ÚP o zajištění 2 pracovníků na VPP pro rok 2008 a zvýšit jim jejich odměnu.

– zahájit jednání s Agrospolem Knínice ohledně oprav MK ke středisku Vanovice, nabídnout spoluúčast na opravě

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o plnění rozpočtu obce k 31.12. 2007. Ze zprávy vyplynulo, že obecní příjmy za rok 2007 byly ve výši 6.243.637,46 Kč a výdaje ve výši 7.250.259,62 Kč. Obec tedy hospodařila s deficitem ve výši 1.001.622,16 Kč. Tento rozdíl byl pokryt z přebytku hospodaření z minulých let. Stav obecního účtu k 31.12. je přesto příznivý a činí 858.929,13 Kč. Obec nečerpala schválený úvěr, protože získala ve formě dotací více jak 1 mil Kč.

– závěrečnou kontrolu úkolů na 2. obecní ples, včetně určení odpovědnosti jednotlivých členů ZO. Nebylo shledáno vážných nedostatků v přípravě.

– Oznámení Agrospolu Knínice o kácení 302 ks višní v sadu na Sléně z důvodu zajištění obslužnosti po vydání původních parcel vlastníkovi.

– Oznámení MěÚ Boskovice o zahájení stavebního řízení – Agrospol Knínice na vydání stavebního povolení – sklad ovoce -Vanovice

– MěÚ Boskovice – územní souhlas se změnou stavby silážní jámy na sklad ovoce Agrospol – Knínice, středisko Vanovice

– Oznámení MěÚ Boskovice o zahájení stavebního řízení Agrospol Knínice – Vanovice – rekonstrukce stájí pro prasata

– MěÚ Boskovice – Územní souhlas pro Agrospol Knínice, s umístěním stavby Vanovice – rekonstrukce stájí pro prasata

– Oblastní charita Blansko – poděkování za Tříkrálovou sbírku v naší obci, kdy se vybralo 1 707,- Kč, na okrese celkem 983 055,50 Kč.

– Raven Advisory – nabídka na seminář „Problematika dotačních možností z fondů EU“

– Geotest Brno, a.s. – likvidace vrtu u autostrády, na p.č. 332

– návrh na posouzení nabídky investorské společnosti na hromadnou výstavbu RD v nové lokalitě v Drválovicích.

– Informace starosty a p. Freitingerové o majetkových poměrech veřejného hřbitova. Hřbitov se nachází na pozemku církve a obec dle zápisu z r. 1956, má nad ním svou správu

Zastupitelstvo obce ukládá:

– finančnímu výboru do příštího jednání předložit návrh rozpočtu obce na rok 2008 a navrhnout cenu vodného na tento rok

– kontrolnímu výboru – zajistit vymáhání nedoplatků od našich poplatníků, dle zkušeností z minulého období

– zaslat p. Vinklerovi sdělení ohledně nabídky jeho pozemku k odkupu obcí. Dosud nebylo rozhodnuto

– zaslat Agrospolu Knínice naše vyjádření k plánu vývozu hnoje a kejdy pro rok 2008

– zveřejnit na úřední tabuli OÚ i na webových stránkách obce výzvu k podání nabídky pro účely zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Poradenské služby – zpracování žádosti o dotaci pro realizaci projektu „Rozšíření zázemí pro volnočasové aktivity v obci Vanovice, v rámci ROP NUTS 2 Jihovýchod, včetně příloh a monitoring realizace uvedeného projektu a dále výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace na výše uvedený projekt.

– přestěhování sochy J.A.Komenského za školní kuchyň a opravu poškozeného pomníku

– obnovit jednání s p. Ot. Ženatým, ve věci odkupu pozemku u KD, uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí

– požádat ÚP o přidělení 2 pracovníků na VPP na rok 2008

– předložit příštímu jednání ZO informaci o průběhu jednání se společností, která nabízí výstavbu RD v Drválovicích

– podat zprávu ZO o možnosti získání dotace na obnovu veř. zeleně a úprav hřbitova, v případě, že obec není vlastníkem pozemku

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 7.března v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích.

Tříkrálová sbírka

Oblastní charita Blansko děkuje všem občanům, kteří se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. V našich obcích bylo vybráno 1.707,- Kč.

Stolní tenis

První porážku v sezóně utrpělo naše „céčko“ a boj o postup do OP III. bude ještě hodně vyrovnaný.

„Béčko“ je po sérii proher již bez šance na postup a „áčko“ bude k plánovanému návratu do OP II. potřebovat každý bodík.

OP III

Zbraslavec „C“ – Vanovice 12:6, Vanovice – Rohozec „B“ 9:9, Vysočany „C“ – Vanovice 0:18, Žďárná „B“ – Vanovice 9:9

OP IV

Vanovice – Kuničky 5:13, Letovice – Vanovice „B“ 10:8, Vanovice „B“ – Jestřebí 4:14, Jestřebí – Vanovice „B“ 18:0 (kontumačně)

OS

Vanovice „C“ – Boskovice „C“ 9:9, Vísky – Vanovice „C“ 6:12, Vanovice „C“ – Vysočany „D“ 8:10

Silvestrovský turnaj

Překvapivým vítězem Silvestrovského turnaje ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 12 hráčů z našeho i okolních oddílů, se stal Zbyněk Tajovský, který ve finále porazil Františka Kubína 3:1 na sety. Na třetím místě skončil Petr Novák.

Jubilanti v únoru

Blahopřejeme oslavencům, kteří v únoru slaví významné životní jubileum.

Paní Jarmila Chramostová 80 let Vanovice

Pan Vladimír Čejka 75 let Vanovice

Pan Bohumil Rejda 50 let Vanovice

Vítáme do života

Magdaléně Čížkové, která se narodila 19. prosince 2007 přejeme do života vše nejlepší

Jitce Skálové, která se narodila 22. prosince 2007 přejeme do života vše nejlepší

Jaroslavu Bílému, který se narodil 25. prosince 2007 přejeme do života vše nejlepší

Blahopřání novomanželům

Manželům Radomíře a Miloši Kučírkovým přejeme všechno nejlepší na společné cestě životem.

Rozloučili jsme se

S paní Jarmilou Drábkovou Vanovice

+ 11.1. 83 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast