Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

v letošním roce poprvé se Vám dostává do rukou náš Zpravodaj, kterým se Vám kromě našich webových stránek snažíme přiblížit dění v obci za uplynulé období, většinou jednoho měsíce. A věřte, že i tentokrát bude o čem psát. Začnu dnes možná těmi věcmi radostnějšími. Počátkem roku jsem byl pozván a zúčastnil jsem se výročních schůzí, či valných hromad našich nejaktivnějších společenských organizací. Hasičů ve Vanovicích a Drválovicích a rovněž výroční schůze TJ Sokol Vanovice. Hodnocení jejich práce i smělé plány do letošního roku, zvláště účast naší mládeže na jejich činnosti jsou dobrým signálem pro budoucí úspěšnou reprezentaci naší obce, pro užitečnost jejich snažení i z pohledu celospolečenského. Myslím, že jsem jim mohl přislíbit, že budeme jejich práci i nadále aktivně podporovat. Vyvrcholením letošních hodnotících schůzí bylo pověření našich hasičů, uspořádat valnou hromadu hasičských sborů okrsku Šebetov, která proběhla za účasti 70 zástupců všech 12 cti sborů v neděli 8.2. v našem kulturním domě.

A nyní k dalším. Zima nás letos ještě řádně neprověřila, přesto si myslím, že jste uvítali při sněženích prohrnuté chodníky, případně i místní komunikace. Vzhledem k připomínkám občanů jsme v minulých dnech zakoupili gumovou manžetu na velký pluh, abychom neničili místní komunikace. Rovněž jsou připraveny k instalaci nové nádoby na zimní posyp, které v případě nutnosti nainstalujeme v obou obcích. Obec požádala majitelku pozemku pod a kolem prodejny Jednoty v Drválovicích o odkup dotčených pozemků, které hodláme upravit zelení a zbudovat zde nový sběrný dvůr druhotných surovin. Probíhají výběrové práce na zpracovatele projektu rekonstrukce zeleně na hřbitově, včetně komunikací. Věřím, že příště již budu moci oznámit jeho jméno. V závěru roku proběhly tak jako každoročně inventarizace majetku obce, kde došlo z důvodu výstavby inženýr. sítí k navýšení majetku, který nyní činí již téměř 60 mil Kč. Obec hospodařila v minulém roce vlivem splácení přijatého úvěru ve výši 7 mil Kč s deficitním rozpočtem, který byl kryt přebytkem hospodaření z roku 2007. Na bankovním účtu obce přesto zůstalo ke konci roku více jak 600 tis Kč. Celé naše hospodaření za rok 2008, včetně inventarizace, bylo zkontrolováno auditem Jm kraje dne 5. února. I když byla zjištěna 1 závada, myslím si, že můžeme být s hodnocením 2, vcelku spokojeni.

Co dále, ptáte se jistě. S netrpělivostí jsme očekávali verdikt hodnotitelské komise našeho projektu u KD, který byl podán v rámci ROP koncem minulého roku. Bohužel Vám musím sdělit, že jsme podobně jako další žadatelé neuspěli. Jen každá 6 žádost totiž byla vybrána. Prozatím není nic ztraceno, neboť bude vyhlášena pravděpodobně v závěru tohoto roku ještě jedna a tentokrát již poslední výzva, kterou určitě využijeme.

Na našich webových stránkách, které jsou mimochodem opět přihlášeny do soutěže o Zlatý erb, jste jistě našli studii plánované zástavby prostoru mezi oběma našimi obcemi. Znovu připomínám, že stavební místa jsou stále zájemcům k dispozici.

V nejbližších dnech nás čeká úkol nanejvýš těžký. Musíme připravit již ne provizorium, ale řádný rozpočet obce. Ten musí především zohlednit současnou krizi nejen finanční, ale i hospodářskou, která zmítá celé naše hospodářství. Pro naši generaci pojem neznámý, ale bohužel v systému očekávaný.

Jistě jste ve svém nejbližším okolí i rodinách zaznamenali nárůst nezaměstnanosti. Tím dojde ke snížení především daňových výnosů obce. Musíme na to zareagovat, snížením investic a výdajů, ale i aktivně, vytvářením pracovních příležitostí v rámci naší obce. Ale o tom snad už příště.

Ještě závěrem Vás srdečně zvu na náš 3. obecní ples, v sobotu 21. února od 20 hod do KD.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 25. zasedání konaném 30.12.2008 v Drválovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 24. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– rozpočtové opatření č.7. Navýšení na straně příjmů i výdajů 36.400,- Kč

– rozpočtové provizorium na I.čtvrtletí 2009 s výší položek příjmů i výdajů 1.107.000,- Kč

– rozpočtový výhled na roky 2009 – 2012

– žádost o povolení ke skácení 3ks stromů – Robert Horák, Vanovice 53

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu Státní rostlinolékařské správy Blansko ke stížnosti občanů na zaplevelení pozemku

– rozhodnutí MěÚ Boskovice o vydání stavebního povolení na stavbu ČOV – Lubomír Novák, Velké Opatovice

– územní souhlas MěÚ Boskovice s umístěním stavby pro zemědělství – Leoš Kabát, Letovice

– sdělení MMR o závěrečném vyhodnocení akce – IS Za Humny

– zprávu o nedostatcích v KD

Zastupitelstvo obce ukládá:

– připravit návrhy na řešení nedostatků v KD

– zajistit prodej dřeva u KD

Zastupitelstvo obce, kterého se na 26. zasedání konaném 27.1.2009 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 25. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2008

– návrh na vyřazení majetku v celkové hodnotě 82.688,- Kč

– zřízení služby Czech point na obecním úřadě ve Vanovicích a podmínky pro přijetí dotace na zřízení služby Czech point

– smlouvu o dílo s firmou Deas na opravu místních komunikací

– navýšení odměny pro účetní obecního úřadu o 2.000,- Kč s platností od 1.1.2009

– nabídku na zpracování projektu na obnovu zeleně na evangelickém hřbitově

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o hospodaření obce v roce 2008

– zprávu o přípravě obecního plesu

– poděkování Charity Blansko za zorganizování Tříkrálové sbírky. V našich obcích bylo v rámci této sbírky vybráno 2.482,- Kč

– zprávu z jednání o plánovaných opravách silnic III. třídy

– vyjádření společnosti O2 k výběrovému řízení na prodej bývalé pošty ve Vanovicích. Toto výběrové řízení bylo zrušeno.

Zastupitelstvo obce ukládá:

– zpracovat provozní řád kulturního domu

– oslovit firmu Floart ve věci zpracování projektu na obnovu zeleně na evangelickém hřbitově

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 24. února v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu v Drválovicích.

Místní poplatky

Oznamujeme, že od úterý 17. února se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za odvoz TKO, za psy a bude prováděno vyúčtování vodného za rok 2008. Výše poplatku za odvoz TKO je 400,- Kč za trvale hlášenou osobu a 500,- Kč za rekreační objekt. Výše poplatku za psa zůstává 50,- Kč za jednoho psa a 70,- Kč za každého dalšího.

V úterý 24. února v době od 9:00 do 11:00 a od 14:30 do 16:30 se tyto poplatky budou vybírat v obecním domě v Drválovicích.

Vánoční a Silvestrovský turnaj ve stolním tenise

Vítězem Vánočního turnaje mládeže se stal Roman Audy, když vyhrál všechny svoje zápasy. Na dalších místech skončili Pavel Lébiš ml. a Jaroslav Vaško.

V Silvestrovském turnaji dospělých, kterého se zúčastnilo 6 hráčů, obhájil loňské vítězství Zbyněk Tajovský, který získal stejně bodů jako druhý František Kubín a třetí Michal Gonšor. O pořadí rozhodl až poměr vyhraných míčků, protože i poměr setů byl u všech tří hráčů stejný.

OP III

Vanovice – Zbraslavec „D“ 17:1, Jestřebí – Vanovice 7:11, Vanovice – Petrovice „C“ 10:8, Křetín „C“ – Vanovice 4:14, Vanovice – Bořitov 14:4

OP IV

Veselice „B“ – Vanovice „B“ 8:10, Vanovice „B“ – Kunštát 9:9, Němčice „B“ – Vanovice „B“ 12:6, Vanovice „B“ – Kuničky 12:6, Vanovice – Rájec 8:10

OS I

Vanovice „C“ – Olešnice 5:13, Kunštát „B“ – Vanovice „C“ 12:6, Vanovice „C“ – Šošůvka „C“ 7:11, Bořitov „C“ – Vanovice„C“ 10:8,Vanovice„C“ – Lhota Rapotina 11:7

Áčko se po sérii výher dostalo do čela soutěže a míří za postupem. Béčko si výhrou nad Kuničkami vybojovalo účast ve skupině o postup, ale ztráta na postupové příčky je již 6 bodů a tak se pokusí udržet alespoň hezké 4. místo. Céčko se pokusí o zázrak, kterým by bylo udržení se v OS I.

Jubilanti v únoru

Blahopřejeme oslavencům, kteří v únoru slaví významné životní jubileum.

Paní Marcela Buttová 70 let Vanovice

Pan Josef Chalupa 60 let Vanovice

Vítáme do života

Vanesse Olivové, která se narodila 14.12.2008, Jakubu Zálešákovi, který se narodil 14.1.2009 a Natálii Ševčíkové, která se narodila 16.1.2009 přejeme do života vše nejlepší!

Rozloučili jsme se

S paní Ludmilou Maršálkovou Vanovice 99 + 8.1. 84 let

S paní Vlastou Bohatcovou Vanovice 159 + 2.2. 82 let

S panem Kamilem Rozbořilem Vanovice 16 + 4.2. 87 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast