Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

protože se Vám dnes dostává do rukou první Zpravodaj roku 2010, dovolte mi ještě jednou, abych Vám popřál vše nejlepší do právě začínajícího roku.

Naše zastupitelstvo již také, letos poprvé, zasedalo a projednávalo kromě jiného návrhy na zvýšení cen vodného a za odvoz TKO. Jelikož nedošlo ke shodě, budeme se tímto bodem zabývat na příštím jednání. Do té doby budou přezkoumány všechny náklady roku 2009 a zvolena varianta, která částečně zohlední skutečné náklady, ale také i nadále počítá, že budeme obě tyto položky dotovat z rozpočtu obce.

Zastupitelstvo se rovněž zabývalo schvalováním majetkových smluv. Schválili jsme kromě jiného kupní smlouvu na prodej stavebních pozemků v Drválovicích, s předpokladem úhrady do konce dubna 2010. Jako prioritní akce roku byla vybrána akce oprava komunikace před Fabrikou a u školy, na kterou jsme získali dotaci z EU, ve výši více jak 800 tis Kč. Dále prostřednictvím společné žádosti mikroregionu Malá Haná žádáme o dotaci na obnovu zeleně na hřbitově z operačního programu Životního prostředí. Všechny akce spolufinancované z EU, musí být nejdříve realizovány a až po dokončení je možné požádat o schválenou dotaci. Takže, pokud dostaneme peníze za prodej pozemků, vložíme je do těchto projektů, které se nám vrátí v roce 2011. Místní akční skupina Partnerství venkova, které jsme členy, připravuje již pro letošní rok grantový program pro zájmové a neziskové organizace, ze kterého budou moci čerpat na malé projekty do výše 10 tis Kč. Jeho zdrojem budou dary od úspěšných žadatelů, kde jsme i my jako jeden z úspěšných, schválili dar ve výši 25 tis Kč. Předpokládám, že se nám tyto peníze zpět do obce vrátí, a že naše spolky se jako žadatelé do grantu přihlásí.

V souvislosti s konáním 4. obecního plesu, v sobotu 6. února, bylo rozhodnuto, věnovat převážnou část výtěžku TJ Sokol Vanovice, na podporu našich cvičenců, kteří se zúčastní gymnaerstrády, tentokrát ve Švýcarsku. Spolek maminek se nám bohužel do konání plesu, tak jak jsme předpokládali, moc nezapojil. Poděkovat bych chtěl ale paní Zálešákové, která po dobu 14 dnů připravovala losy do tomboly a projevovala osobní iniciativu. Zajištění prodeje na plese naopak využil Sokol Vanovice k získání prostředků na svoji akci. Chtěl bych v této souvislosti poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli svými dary do bohaté tomboly.

Kromě jiného jsme také schválili výpůjčku budovy hasičské zbrojnice našemu SDH, kteří si hodlají požádat o dotaci z Leaderu na výměnu oken a dveří. Zde je dotace až do výše 90%, což umožní hasičům akci zvládnout. Obec by mohla obdržet maximálně 70%. Podobný problém je i u akce oprava cest na hřbitově a od bočního východu z evangelického kostela, kde rovněž pokud by žádala obec, dostane maximálně 70%, naproti tomu církev, které pozemky patří, 90% způsobilých výdajů. V Drválovicích letos podpoříme opravu WC v budově obecního úřadu, opravu zábradlí u požární nádrže, a budeme počítat i s pokračováním odstranění případných problémů s kvalitou vody.

Zastupitelstvo rovněž rozhodlo, že požádá v této nelehké době hospodářské krize, ÚP v Blansko o 4 pracovníky na VPP. Všichni budou plně mzdově pokryti z dotace EU a jistě opět přispějí k údržbě zeleně, veřejných prostranství i v našem lese. Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 36. zasedání konaném 22.12.2009 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 35. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2010 s výší položek příjmů i výdajů 877.000,- Kč.

– rozpočtové opatření č.6, navýšení na straně příjmů a výdajů 480.100,- Kč

– Miroslava Přibyla, jako velitele zásahové jednoty SDH Vanovice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– zprávu o činnosti zastupitelstva obce za rok 2009

– oznámení MěÚ Boskovice o zahájení řízení ve věci žádosti obce o povolení k vypouštění odpadních vod

Zastupitelstvo obce ukládá:

Finančnímu výboru:

– do 28.2.2010 připravit návrh rozpočtu na rok 2010

– do příštího jednání připravit návrh na výši vodného a poplatku za odvoz TKO na rok 2010

Zastupitelstvo obce, kterého se na 37. zasedání konaném 26.1.2010 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 36. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– kupní smlouvu s Instav Vyškov na prodej stavebních pozemků v Drválovicích a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

– darovací smlouvu na částku 25.000,- Kč mezi obcí a MAS Partnerství venkova a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

– smlouvu o výpůjčce hasičské zbrojnice mezi obcí a SDH Vanovice a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

– změnu územního plánu obce Vanovice za účelem výstavby fotovoltaických elektráren v prostoru Na Kopaninách s tím, že náklady na změnu uhradí žadatel – Taguner company. s.r.o., Otrokovice

– zažádání o přidělení 4 míst v rámci veřejně prospěšných prací

– skácení jasanu v zatáčce na Borotín

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– územní souhlas MěÚ Boskovice s realizací plynovodní přípojky k budově prodejny Jednoty v Drválovicích

– rozhodnutí MěÚ Boskovice o povolení s vypouštěním odpadních vod z kanalizace ve Vanovicích

Zastupitelstvo obce ukládá:

– do příštího jednání připravit rozbor nákladů a zisků v rámci vodného a TKO

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 23. února od 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu v Drválovicích.

Placení poplatků letos později

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce dosud neschválilo výši poplatku za odvoz TKO na rok 2010, bude vybírání místních poplatků a vyúčtování vodného prováděno až po jeho schválení, pravděpodobně od 1. března.

Bližší informace o povinnostech ohledně placení poplatků za psy a jejich evidenci naleznete v příloze Zpravodaje.

Obecní web soutěží o Zlatý erb

Naše obecní stránky soutěží opět v soutěži Zlatý erb o nejlepší stránky měst a obcí. Pokud je chcete podpořit, použijte odkaz v pravé horní části na www.vanovice.cz.

Dětský ples

V sobotu 13. března se od 16 hodin koná v kulturním domě ve Vanovicích tradiční Dětský ples. Občerstvení zajištěno, k tanci a poslechu hraje Jiří Rosenberg.

Změna provozní doby pošty

S platností od 1.1.2010 došlo k drobným úpravám provozní doby na poště ve Vanovicích.

Pondělí 7:30 – 9:00, 13:45 – 15:15

Úterý 7:30 – 9:00, 13:45 – 15:15

Středa 7:30 – 9:00, 13:45 – 15:15, 15:45 – 17:00

Čtvrtek 7:30 – 9:00, 13:45 – 15:15

Pátek 7:30 – 9:00, 13:45 – 15:15

Stolní tenis

Silvestrovský a Vánoční turnaj

Vítězem tradičního Silvestrovského turnaje se stal Zbyněk Tajovský, druhý skončil Petr Novák a třetí František Kubín. Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů z našeho oddílu.

Vítězem Vánočního turnaje mládeže se stal Michal Kalas, na kterého ve finále nestačil favorizovaný Jaroslav Vaško.

OP II

Vanovice – Adamov 8:10, Ráječko – Vanovice 10:8, Vanovice – Křetín „B“ 6:12

„Áčko“ se nachází ve velice složité situaci, když před nadstavbovou částí ztrácí 4 body na pozici zajišťující udržení v soutěži.

OP IV

Kunštát „B“ – Vanovice „B“ 7:11, Vanovice „B“ – Němčice „B“ 9:9, Brumov – Vanovice „B“ 11:7, Svitávka „B“ – Vanovice „B“ 7:11, Němčice „B“ – Vanovice „B“ 11:7

„Béčko“ si hned v prvním zápase nadstavby ve Svitávce prakticky zajistilo udržení v OP. IV.

OS II

Jasinov – Vanovice „C“ 4:14, Vanovice „C“ – Okrouhlá 10:8, Vanovice „C“ – Dolní a Horní Loučky „B“ 5:13

„Céčko“ si, i přes prohru s Loučkami, nadále udržuje postupovou pozici a vypadá to, že by se mělo vrátit po roce zpět do OS I.

Jubilanti v únoru

Blahopřejeme oslavencům, kteří v únoru slaví významné životní jubileum.

Pan Lubomír Šenk 85 let Vanovice