Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

minulé slovo jsem začínal školáky, kterým začínal druhý měsíc prázdnin a tak toto zahájím rovněž školou. Musím se vrátit k letošnímu 1. září, kdy jsme společně zahájili letošní školní rok 2008/09. Měl jsem velkou radost z nástupu 6 nových žáků do 1.třídy, kteří téměř nahradili odcházejících 8 páťáků v měsíci červnu t.r. Rovněž potěšitelné je, že naše MŠ svými 18 přihlášenými dětmi signalizuje slušné vytížení naší školy. V závěru měsíce září budeme rozhodovat o akcích v obci pro příští rok. Věřím, že podporu dostane i letos odkládané zateplení celé budovy a potěší i nová fasáda. Kromě fasády musí obec na základě posouzení hygienika zbudovat v prostoru kuchyně novou samostatnou úklidovou komoru. Popřál jsem dětem i rodičům dobrý start do nového školního roku a vyzval je ke zvýšené hrdosti k příslušnosti k naší obci.

Několik slov a postřehů k jednání zastupitelstva. Na základě stálých problémů s kvalitou vody v Drválovicích, rozhodli jsme o zbudování nového odželezňovacího zařízení v hodnotě 230 tis Kč, které zajistí nejen kvalitní odželeznění vody pro Drválovice, ale zbaví ji i zákalu. Je to další nemalá investice do vodovodu, ale víme, že potřebná. Také provedená oprava požární nádrže v Drválovicích byla úspěšná, takže nádrž je naplněna na původní množství, i když kvalita vody není dobrá. Také tato investice téměř 100 tis Kč byla nutná a prospěšná.

Ještě se chci vrátit několika větami k novému parku pod farskou zdí. Objevila se mezi vámi kritika na natočení sochy J.A.Komenského do středu křižovatky 3 cest, tak jak jej navrhla zahradní architektka ing. Mrvová ve svém projektu a jak jej schválilo jednomyslně zastupitelstvo. Myslím, že umístění sledovalo cíl, dobrého pohledu právě z těchto 3 cest a ne od silnice, odkud je socha stejně málo viditelná. Tolik jen na vysvětlenou. Nebylo to svévolné, ale na základě celkové koncepce parku. I tak však díky za zájem.

Poslední prázdninovou sobotu i přes naši obec projížděli účastníci 2. ročníku cyklovýletu Okolo Malé Hané, jehož start i cíl byl tentokrát ve Velkých Opatovicích. Do akce se zapojilo 282 přihlášených cyklistů, ze všech obcí našeho regiónu, ale i z dalších krajů naší republiky. Bylo pro mě velkým zklamáním, že z Vanovic byli kromě mé osoby, jen 2 účastníci. Když si srovnám účast ze Světlé – 28, Cetkovice 34, Šebetov i další obce, je to skutečně ostuda. No snad příště, kdy pořadatelem je obec Borotín. Naše zastávka byla tentokrát u kostela sv. Václava, kde účastníci kromě občerstvení a prohlídky tohoto kostela obdrželi i pamětní kartičku s jeho historií.

Malá spokojenost pořadatelů byla i s účastí našich občanů a příznivců na pořádaném volejbalovém turnaji, rozloučení dětí s prázdninami a také naše tradiční koncerty v evangelickém kostele postrádají zájem převážné části naší veřejnosti. Často již přemýšlíme, jaký druh zábavy a společných akcí vám nabídnout, jak a čím zaujmout. Zkuste se také zamyslet. Všechny obětavé pořadatele jistě potěší vaše tipy, vaše nápady. Je nejlepší, když iniciativa vychází ze společného zájmu, když jak se říká, se jen nekonzumuje, co kdo nabídne. Také já vnímám kritické připomínky k různým problémům v obci, jen mě někdy mrzí, že se již kritizuje vše nové, ale osobní iniciativa ke zlepšení u kritiků většinou chybí.

První možností bude příští zastupitelstvo, 30. září v Drválovicích, kdy budeme připravovat plán rozvoje obce na rok 2009. Zkuste se nad tím zamyslet a svým zastupitelům doporučit, co vám schází, co by se mělo zlepšit.

A nyní ještě jednou větou k mimořádnému jednání zastupitelstva 8. září, kdy jsme jednomyslně schválili odkup pozemku u kulturního domu, p.č. 442, od pana Ženatého, který hodláme po nabytí ihned zkulturnit a připravit jej pro investici v rámci rozšíření volnočasových aktivit v naší obci. Vjezd do Vanovic si to již určitě zaslouží.

Od 1. září jsme rovněž přijali nabídku zahradníka z Velkých Opatovic, pana Otty Dvořáčka, který se bude starat o údržbu a výsadbu na našem hřbitově v době vegetace. Věřím, že jeho práci a odbornost brzy oceníte. Je připraven zajistit i opravu hrobů a jejich výsadbu včetně udržování. Smlouva je zatím na zkoušku, na jeden rok.

Tolik k některým událostem uplynulého období.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 21. zasedání konaném 26.8.2008 ve Vanovicích zúčastnilo 6 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole plnění usnesení z 20. jednání zastupitelstva obce Vanovice

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– nabídku firmy Vodaservis Žďár nad Sázavou na instalaci zařízení k úpravě vody v Křemílkách

– kupní smlouvu mezi obcí a Agrospolem Knínice na prodej části cesty u střediska ve Vanovicích

– kupní smlouvu mezi obcí a Lescus Cetkovice na těžbu a odkup kůrovcového dřeva

– rozpočtové opatření č. 3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 1. pololetí 2008

– nabídku Otto Dvořáčka na zajištění údržby zeleně na hřbitově

– zprávu o vyúčtování výstavby IS v Drválovicích

– stížnost občanů na neudržovaný pozemek p.č. 255 v k.ú. Vanovice

– oznámení MěÚ Boskovice o zahájení řízení o změně stavby před dokončením – manželé Řehákovi, Brno

– oznámení MěÚ Boskovice o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci budování Zázemí pro volnočasové aktivity v obci Vanovice

– souhlas MěÚ Boskovice s trvalým odnětím částí p.č. 442 a 443/3 v k.ú. Vanovice ze zemědělského půdního fondu

Zastupitelstvo obce ukládá:

– připravit návrh akcí k realizaci v roce 2009

– postoupit stížnost občanů majiteli pozemku p.č. 255 v k.ú. Vanovice

Zastupitelstvo obce, kterého se na mimořádném zasedání konaném 8.9.2008 ve Vanovicích zúčastnilo 6 členů, schválilo:

– kupní smlouvu mezi obcí Vanovice a Otakarem Ženatým na odkup pozemku p.č. 442 v k.ú. Vanovice a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 30.září v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu v Drválovicích.

Pouť bude 28. září

V letošním roce proběhne pouť v neděli 28. září. O umístění pouťových atrakcí zatím není rozhodnuto, ale pravděpodobně budou opět u kulturního domu.

Mladí hasiči soutěžili

V sobotu 6. září se v Borotíně konala tradiční soutěž mládeže v hasičském sportu. Náš sbor zastupovaly dvě družstva, po jednom v každé kategorii. Starší se umístili na 6. místě a mladší byli na hezkém 3. místě.

Předpouťová zábava

SDH Vanovice pořádá v sobotu 27. září od 21 hodin v kulturním domě ve Vanovicích Předpouťovou zábavu. Připraveno bude kvalitní občerstvení, k tanci a poslechu zahraje skupina Krounex.

Volejbalový turnaj

Z důvodu nepříznivého počasí se musel 4. ročník volejbalového turnaje přesunout na neděli 17. srpna, což mělo za následek snížení počtu účastníků na sedm týmů. Úrovni turnaje to ale neubralo a k vidění byl kvalitní a dramatický volejbal. Základní část vyhrálo družstvo Městečka Trnávky, před Světlou „B“ a Jaroměřicemi. Ty nakonec třetí místo potvrdily i ve vyřazovací části, když napřed podlehly 1:2 Světlé „B“, ale v zápase o 3. místo dokázaly přehrát kombinovaný tým Vívan 2:0. V samotném finále nestačili suveréni základní části, Městečko Trnávka, na Světlou „B“ a ve vyrovnaném zápase jí podlehli 1:2 na sety.

Světlá je tak prvním týmem v historii, který dokázal obhájit vítězství z předešlé sezóny. Na dalších místech skončili Veteráni, Světlá „A“ a Biskupice.

Malá kopaná

Vanovice – Sokol Valchov 2:4

Koruna Blansko – Vanovice 4:0

Vanovice – Pentaco Boskovice 1:2

FC Sebranice – Vanovice 2:2

Na domácím hřišti se naši hráči představí v sobotu 13.9. od 17:00 proti FK Obora a v sobotu 27.9. od 17:00 proti FC Dlouhá Lhota.

V rámci Rozloučení s prázdninami byl sehrán tradiční zápas mezi svobodnými a ženatými. Jak už se pomalu stává tradicí, ženatí se opět museli smířit s porážkou, tentokrát 0:2.

Jubilanti v září

Blahopřejeme oslavencům, kteří v září slaví významné životní jubileum.

Paní Milada Kolářová 86 let Drválovice

Paní Květoslava Kalabusová 80 let Vanovice

Vítáme do života

Anetě Chybové, která se narodila 2.8.2008 přejeme do života vše nejlepší!

Blahopřání novomanželům

Manželům Gabriele a Stanislavu Kambovým, přejeme všechno nejlepší na společné cestě životem.

Rozloučili jsme se

S panem Františkem Zemanem Vanovice 38

+ 19. 8. 64 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast