Rozpočtové příjmy
Odpa Položka Popis Částka
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 700 000,–
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 316 500,–
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 45 000,–
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 865 000,–
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,–
0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 197 800,–
0000 1341 Poplatek ze psů 5 200,–
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,–
0000 1361 Správní poplatky 2 000,–
0000 1511 Daň z nemovitostí 580 000,–
0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 68 500,–
4 181 000,–
Odpa Položka Popis Částka
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků z lesa 50 000,–
2122 2111 Sběr a zpracování druhotných surovin 10 000,–
2310 2111 Pitná voda – příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,–
3341 2111 Rozhlas a televize – příjmy z poskytování služeb 500,–
3349 2111 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3.000,–
3412 2132 Sportovní zařízení v majetku obce – příjmy z pronájmu 20 000,–
3613 2132 Nebytové hospodářství – příjmy z pronájmu 20 000,–
3632 2139 Pohřebnictví – příjmy z pronájmu 50 000,–
3639 2111 Komunální služby a územní rozvoj – příjmy z pronájmu 25 000,–
3639 3111 Komunální služby a územní rozvoj – prodej pozemků 500 000,–
3639 2111 Komunální služby a územní rozvoj – příjmy ze služeb 3 000,–
6171 2111 Činnost místní správy – poskytování služeb a výrobků 1.000,–
6171 2112 Činnost místní správy – příjmy z prodeje zboží 500,–
6310 2141 Obecné příjmy – příjmy z úroků 8.000,–
6310 2142 Obecné příjmy – z podílů na zisku a dividend 18.000,–
1 059 000,–
Položka Popis Částka
8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech 900 000,–
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 500 000,–
Příjmy celkem: 11 640 000,–

Rozpočtové výdaje
Odpa Popis Částka
1031 Pěstební činnost 50 000,–
1036 Správa v lesním hospodářství 30 000,–
2212 Silnice 564 000,–
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000,–
2310 Pitná voda 460 100,–
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 50 000,–
3113 Základní školy – dotace,dojíždějící žáci, opravy budovy 921 000,–
3314 Činnosti knihovnické 31.000,–
3319 Ostatní záležitosti kultury 63 000,–
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního povědomí 11 000,–
3392 Zájmová činnost v kultuře 1 400 000,–
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 50 000,–
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 25 000,–
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 000,–
3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 000,–
3631 Veřejné osvětlení 46 000,–
3632 Pohřebnictví 42 000,–
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5 600 000,–
3639 Komunální služby a územní rozvoj 16 000,–
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,–
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,–
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 65 000,–
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 397 000,–
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 34 000,–
6112 Zastupitelstva obcí 718 900,–
6171 Činnost místní správy + Mikroregion, Obnova venkova 797 600,–
6310 Obecné výdaje z finančních operací 16 000,–
6320 Pojištění 5 000,–
6402 Finanční vypořádání minulých let 7 400,–
Výdaje celkem: 11 640 000,–

Ve Vanovicích 2.3.2007

Zpracoval: Dvořáček Petr, Tajovský Zbyněk, Rozbořilová Šárka